Page 4 - รายงานประจำปี 2565
P. 4

ประวัติ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

(National Cancer Institute)
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

 พ.ศ. 2505

 28 ธันวาคม พ.ศ. 2508

 1.                     3

 2.
 3.
 4.

 5.
 6.

ANNUAL REPORT 2022 NATIONAL CANCER INSTITUTE
   1   2   3   4   5   6   7   8   9