การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
 

ขั้นตอนที่ 1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขั้นตอนที่ 2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขั้นตอนที่ 3

  • การกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ”
  • ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 6 เดือน
  • รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสถาบันมะเร็งแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
  • การทำแบบทดสอบแนวทางการประพฤติที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ปะการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขั้นตอนที่ 4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขั้นตอนที่ 5

  • เข้าร่วมแสดงผลงานวิชาการในโครงการตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market) ปี 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  • ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 12 เดือน
  • รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสถาบันมะเร็งแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------