การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ขั้นตอนที่ 1
 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
 2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขั้นตอนที่ 2

 • ผู้บริหารองค์กรและบุคลากรในหน่วยงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้
 1. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
 2. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตและไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
 3. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขั้นตอนที่ 3
 1. การกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก "ปัญหาที่อยากแก้" และ "ความดีที่อยากทำ"
 2. ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 6 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)
 3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน
 4. การทำแบบประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขั้นตอนที่ 4
 1. กิจกรรมยกย่อง เชิดชู บุคลากร และกลุ่ม / กลุ่มงาน ที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่าง
 2. กิจกรรมถอดบทเรียนจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขั้นตอนที่ 5
 1. เข้าร่วมโครงการตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market) ปี 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 2. ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 12 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)
 3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------