คณะกรรมการบริหารหน่วยบริการ
นพ.สกานต์ บุนนาค
นพ.ระวิศักดิ์ จันทร์วาสน์
ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง
น.ส.บุปผาชาติ ขุนอินทร์
นพ.ศุภกร พิทักษ์การกุล
นายโชคชัย สุขเหลือง
นพ.ภูวศิษฐ์ วรารัฐเรืองวุฒิ
พญ.ศราวรรณ ศรีวานิชวิพัฒน์
น.ส.วรารัตน์ กันอรุณภูวิสิฐ
นางนิตยา เจือนาค
นพ.ศุภกร พิทักษ์การกุล

น.ส.อนงค์นาฎ

เอี่ยมสอาด
นายแพทย์สกานต์ บุนนาค
ผู้อำนวยการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านระบบข้อมูลมะเร็ง
นายเอกภพ แสงอริยวนิช
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการเงินการคลัง
นายวิศัลย์ คูหะเปรมะ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
นายนรินทร์ เจษฎาภูริ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านคลินิกพิเศษ
นายภูวศิษฐ์ วรารัฐเรืองวุฒิ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสารสนเทศทางการแพทย์

นางรังสิยา

บัวส้ม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเครือข่ายระบบบริการสุขภาพ
นายดนัย มโนรมณ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร
นางวรางคณา โกละกะ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการแพทย์แม่นยำ
นางวิภาวี สรรพสิทธิ์วงศ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านทรัพยากรบุคคล
นางสาวณัษฐา พิภพไชยาสิทธิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการแพทย์ผู้ป่วยนอก

นางสาวชญานิษฐ์

ศิริไสย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการแพทย์ผู้ป่วยใน

นางสาวอุไรวรรณ

คมไพบูลย์กิจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

นายอนุพงษ์

ไชยมูล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านนวัตกรรม

นางสาวชญานุตม์  

รัตตดิลก
 
รองผู้อำนวยการ
ด้านอำนวยการ
รองผู้อำนวยการ
ด้านการแพทย์
รองผู้อำนวยการ
ด้านการพยาบาล
รองผู้อำนวยการ
ด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ
นายโชคชัย สุขเหลือง นายแพทย์ศุภกร พิทักษ์การกุล
(รักษาการ)
นางสาวบุปผาชาติ ขุนอินทร์ ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง
    (นางสาวอนงค์นาฎ เอี่ยมสอาด)
2.กลุ่มงานการเงินและบัญชี
   (นางสาววรารัตน์ กันอรุณภูวิสิฐ)
3.กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา
   (นางนิตยา เจือนาค)
4.กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
  (นางสาวอนงค์นาฎ เอี่ยมสอาด) รักษาการ
5.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน
   (นายโชคชัย สุขเหลือง)
   (นพ.ศุภกร พิทักษ์การกุล)
2.กลุ่มงานศัลยศาสตร์
   (นพ.ชัยรัตน์ บุญเฉลียว)
3.กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
  (พญ.อรชร เอี่ยมอารีรัตน์)
4.กลุ่มงานอายุรศาสตร์
  (นพ.โสฬส อนุชปรีดา)
5.กลุ่มงานเคมีบำบัด
  (พญ.กนกพร ใจสถาพร )
6.กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
   (นพ.เอกภพ แสงอริยวนิช)
7.กลุ่มงานรังสีรักษา
   (นพ.พีรวิชญ์ ทัพวงษ์)
8.กลุ่มงานรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์ นิวเคลียร์
   (พญ.ศราวรรณ ศรีวานิชวิพัฒน์)
9.กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค
  (พญ.อนันท์นุช ศักดิ์อภิบุญนันท์)
10.กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์
   (นายอนุพงษ์ ไชยมูล)
11.กลุ่มงานเวชศาสตร์ประคับประคอง
   (พญ.ชุติมา สิมะสาธิตกุล)
12.กลุ่มงานทันตกรรม
   (ทญ.กัทลี กิตติประสาร)
13.กลุ่มงานเภสัชกรรม
   (นางสาววรัญญา ครองแก้ว)
14.กลุ่มงานโภชนศาสตร์
  (พญ.ณัษฐา พิภพไชยาสิทธิ์)
15.กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
   (นางสาวบุหงา ดุลยสิทธิ์)
  (นางพรจันทร์ สัยละมัย)
2.กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
  (นางกุลนภา บุญมากุล)
3.กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน
   (นางสาวมาลัย สงฆ์ประสิทธิ์)
1.กลุ่มงานประกันสุขภาพ
   (นางสาวอังศวีร์ ภณทองสมพงษ์)
2.กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์
   (นพ.เอกภพ แสงอริยวนิช)
3.กลุ่มงานวิจัย ถ่ายทอดและสนับสนุนวิชาการ
    (นพ.ธนะรัตน์ อิ่มสุวรรณศรี)
4.กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
   (นพ.ศุภวัฒน์ ศิริคุปต์)
5.กลุ่มงานพัฒนานโยบาย
และยุทธศาสตร์การแพทย์
  (นพ.ศุภกร พิทักษ์การกุล)