คณะกรรมการบริหารหน่วยบริการ
ว่าที่ ร.ต.ท.หญิง พญ.นภา ศิริวิวัฒนากุล
น.ส.บุปผาชาติ ขุนอินทร์
นพ.ศุภกร พิทักษ์การกุล
นายโชคชัย สุขเหลือง
นพ.ดนัย มโนรมณ์
นพ.ธนะรัตน์ อิ่มสุวรรณศรี
พญ.ศราวรรณ ศรีวานิชวิพัฒน์
นางรังสิยา บัวส้ม
นางนิตยา เจือนาค

นายธรรมปพน

พุทธคำ

น.ส.อนงค์นาฎ

เอี่ยมสอาด
ว่าที่ ร.ต.ท.หญิง
พญ.นภา ศิริวิวัฒนากุล

ผู้อำนวยการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริการทางการแพทย์
นายโสฬส อนุชปรีดา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการเงินการคลัง
นายวิศัลย์ คูหะเปรมะ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสารสนเทศทางการแพทย์

นางรังสิยา

บัวส้ม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการแพทย์แม่นยำ
นางวิภาวี สรรพสิทธิ์วงศ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านทรัพยากรบุคคล

นางสาววรางคณา

โกละกะ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

นายอนุพงษ์

ไชยมูล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการสื่อสาร

นางสาวนวพร

ชัยฤกษ์
 
รองผู้อำนวยการ
ด้านอำนวยการ
รองผู้อำนวยการ
ด้านการแพทย์
รองผู้อำนวยการ
ด้านการพยาบาล
รองผู้อำนวยการ
ด้านพัฒนาระบบสุขภาพ
รองผู้อำนวยการ
ด้านวิชาการและแพทยศาสตรศึกษา
นายโชคชัย สุขเหลือง นายแพทย์ศุภกร พิทักษ์การกุล นางสาวบุปผาชาติ ขุนอินทร์ นายแพทย์ดนัย มโนรมณ์ นายแพทย์ธนะรัตน์ อิ่มสุวรรณศรี
    (นางสาวอนงค์นาฎ เอี่ยมสอาด)
2.กลุ่มงานการเงินและบัญชี
   (นายธรรมปพน พุทธคำ).
3.กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา
   (นางนิตยา เจือนาค)
4.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน
  (นางรังสิยา บัวส้ม) รก.
5.กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
  (นางสาวอนงค์นาฎ เอี่ยมสอาด) รักษาการ
   (พญ.ปานวาด รัตนศรีทอง)
2.กลุ่มงานศัลยศาสตร์
   (นพ.ชัยรัตน์ บุญเฉลียว)
3.กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
  (พญ.จิตสุภา ปริชาตปรีชา)
4.กลุ่มงานอายุรศาสตร์
  (นพ.โสฬส อนุชปรีดา)
5.กลุ่มงานเคมีบำบัด
  (พญ.กนกพร ใจสถาพร )
6.กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
   (นพ.เอกภพ แสงอริยวนิช)
7.กลุ่มงานรังสีรักษา
   (นพ.พีรวิชญ์ ทัพวงษ์)
8.กลุ่มงานรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์ นิวเคลียร์
   (พญ.ศราวรรณ ศรีวานิชวิพัฒน์)
9.กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค
  (พญ.อนันท์นุช ศักดิ์อภิบุญนันท์)
10.กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์
   (นายอนุพงษ์ ไชยมูล)
11.กลุ่มงานเวชศาสตร์ประคับประคอง
   (พญ.ฉันทนา หมอกเจริญพงศ์)
12.กลุ่มงานทันตกรรม
   (ทญ.กัทลี กิตติประสาร)
13.กลุ่มงานเภสัชกรรม
   (นางสาววรัญญา ครองแก้ว)
14.กลุ่มงานโภชนศาสตร์
  (พญ.ณัษฐา พิภพไชยาสิทธิ์)
15.กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
   (นางสาวบุหงา ดุลยสิทธิ์)
  (นางสาวนิรมล พจน์ด้วง) รก.
2.กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
  (นางกุลนภา บุญมากุล)
3.กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน
   (นางสาวมาลัย สงฆ์ประสิทธิ์)
1.กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
   (พญ.วรางคณา โกละกะ)
2.กลุ่มงานพัฒนานโยบาย
และยุทธศาสตร์การแพทย์
  (นพ.ดนุภัทร รัตนวราห) รก.
3.กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์
   (นพ.เอกภพ แสงอริยวนิช)
4.กลุ่มงานประกันสุขภาพ
   (นางสาวอังศวีร์ ภณทองสมพงษ์)
1.กลุ่มงานแพทยศาสตรศึกษาและฝึกอบรม
   (พญ.วรางคณา โกละกะ)
2.กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
  (นพ.ธนะรัตน์ อิ่มสุวรรณศรี)
3.กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
   (พญ.ชญานุตม์ รัตตดิลก)