นางสาวอนงค์นาฎ เอี่ยมสอาด
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
(ประกอบไปด้วยงาน)
นางสาวพัชรีย์ แยกโคกสูง     หัวหน้างานช่วยอำนวยการ
นางสาวขวัญกมล นุชท่าโพธิ์    หัวหน้างานธุรการทั่วไป
นางรัชดา เหลืองเรืองบาน    หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
นางนุชรี เปี่ยมสอาด หัวหน้างานเคหะบริการและยานยนต์
นางกมลทิพย์ ศรีโชค หัวหน้างานรักษาความปลอดภัยและจราจร
    ย้อนกลับ