พญ.กนกพร ใจสถาพร
หัวหน้ากลุ่มงานเคมีบำบัด
(ประกอบไปด้วยงาน)
นางสาวกนกพร ใจสถาพร    หัวหน้างานเคมีบำบัดก้อนทูม
นายภัทรพงศ์ พรโสภณ  หัวหน้างานมะเร็งเคมีบำบัดโลหิตวิทยา
เรือเอกอารยะ อดุลพันธุ์     หัวหน้างานวิชาการและพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
นางสาวณัษฐา พิภพไชยาสิทธิ์   หัวหน้างานวิจัยทางคลินิก
    ย้อนกลับ