นพ.เอกภพ แสงอริยวนิช
หัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
(ประกอบไปด้วยงาน)
นายเอกภพ แสงอริยวนิช   หัวหน้างานมะเร็งหู คอ จมูก
นายดนุภัทร รัตนวราห    หัวหน้างานฟื้นฟูผู้ป่วยมะเร็งหู คอ จมูก
นายธนะรัตน์ อิ่มสุวรรณศรี    หัวหน้างานวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้
    ย้อนกลับ