พญ.ศราวรรณ ศรีวานิชวิพัฒน์
หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์
(ประกอบไปด้วยงาน)
นางสุวิภาพรรณ วรวัฒนะกุล  หัวหน้างานรังสีวินิจฉัย
นายธนิต ต้นพงศธร    หัวหน้างานรังสีร่วมรักษา
นางสาวธิติพร จิรนันทนากร  หัวหน้างานเวชศาสตร์นิวเคลียร์
นางโชติรส วงศ์สายเชื้อ หัวหน้างานบริหารคลังและเวชภัณฑ์
    ย้อนกลับ