พญ.ศราวรรณ ศรีวานิชวิพัฒน์
หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์
(ประกอบไปด้วยงาน)
นางสาวปวีณา  ศรีวรพรกุล หัวหน้างานรังสีวินิจฉัย
นายธนิต ต้นพงศธร    หัวหน้างานรังสีร่วมรักษา
นางสาวธิติพร จิรนันทนากร  หัวหน้างานเวชศาสตร์นิวเคลียร์
นายธนิต  ต้นพงศธร หัวหน้างานบริหารคลังและเวชภัณฑ์
    ย้อนกลับ