พญ.อนันท์นุช ศักดิ์อภิบุญนันท์
หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค
(ประกอบไปด้วยงาน)
นางสาวชนพร ร่าหมาน หัวหน้างานพยาธิวิทยา
นางอุษณีย์ พรหมประกอบ  หัวหน้างานเซลล์วิทยา
นางสาวมณีรัตน์ มัสอูดี หัวหน้างานอิมมูโนฮิสโตเค็ม
    ย้อนกลับ