นายอนุพงษ์ ไชยมูล
หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์
(ประกอบไปด้วยงาน)
นายอนุพงษ์ ไชยมูล  หัวหน้างานเจาะเลือดและจัดการสิ่งส่งตรวจ
นางสาววรยุพา  ถมปัด   หัวหน้างานธนาคารเลือด
นางสาวปิยาภรณ์  บัวกลาง   หัวหน้างานโลหิตวิทยา
นายอนุพงษ์      ไชยมูล   หัวหน้างานจุลทรรศน์วิทยา
นางสาวญานิณี   จรัสวิศรุตพร  หัวหน้างานเคมีคลินิก
  หัวหน้างานภูมิคุ้มกันวิทยา
นางสาวมยุรี      ยอดอินทร์  หัวหน้างานจุลชีววิทยา
    ย้อนกลับ