นายอนุพงษ์ ไชยมูล
หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์
(ประกอบไปด้วยงาน)
นายอนุพงษ์ ไชยมูล  หัวหน้างานเจาะเลือดและจัดการสิ่งส่งตรวจ
นางสาววรยุพา  ถมปัด   หัวหน้างานธนาคารเลือด
นางสาวปิยาภรณ์  บัวกลาง   หัวหน้างานโลหิตวิทยา
นางสาวธนพร โชติกเสถียร    หัวหน้างานจุลทรรศน์วิทยา
นางสาวญานิณี  จรัสวิศรุตพร  หัวหน้างานเคมีคลินิก
นางสาวสมมาตย์ จันทร หัวหน้างานภูมิคุ้มกันวิทยา
นางสาวมยุรี  ยอดอินทร์  หัวหน้างานจุลชีววิทยา
นางสาววิชุดา ไตรรัตน์อภิชาต หัวหน้างานอณูชีวโมเลกุล
    ย้อนกลับ