พญ.ฉันทนา หมอกเจริญพงศ์  
หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ประคับประคอง
(ประกอบไปด้วยงาน)
พญ.ฉันทนา หมอกเจริญพงศ์   หัวหน้างานคลินิกระงับปวด
นางสุกัญญา ยังหอกิจไพศาล  หัวหน้างานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
    ย้อนกลับ