นางสาววรัญญา ครองแก้ว
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
(ประกอบไปด้วยงาน)
นางสาววรัญญา ครองแก้ว    หัวหน้างานจัดซื้อจัดหาเวชภัณฑ์/งานธุรการและสถิติเภสัชกรรม
นางสาวลลิดา มั่นในสัจจธรรม หัวหน้างานคลังยา
นางนภาภรณ์ อุดมผล หัวหน้างานจ่ายยาผู้ป่วยนอก
นางสาวนภาวรรณ ล้ออิสระตระกูล หัวหน้างานจ่ายยาผู้ป่วยใน
นางสาวรัชนา พฤฑฒิกุล  หัวหน้างานเตรียมยาเคมีบำบัด ผลิตยาทั่วไปและยาปราศจากเชื้อ
นางสาวพัชรพรรณ สกุลหนู  หัวหน้างานเภสัชกรรมคลินิก
นางนภาภรณ์ อุดมผล    หัวหน้างานเภสัชกรรมสารสนเทศ
นางสาวนฤมล  บุญต่อ  หัวหน้างานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี
นางเพ็ญพร พรรณา    

หัวหน้างานเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์

    ย้อนกลับ