พญ.ณัษฐา พิภพไชยาสิทธิ์
หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์
(ประกอบไปด้วยงาน)
นายณัฐฐศรัณฐ์ วงศ์เตชะ หัวหน้างานโภชนบริการ
นางสาวสุมาลี นุชิต     หัวหน้างานโภชนคลินิก โภชนบำบัดและโภชนวิชาการ
    ย้อนกลับ