นายธรรมปพน พุทธคำ (รักษาการ)
หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี
(ประกอบไปด้วยงาน)
นางสาวรุ่งทิวา ทาแปงพรม หัวหน้างานการเงิน (รับเงิน)
นางสนม ธิอินแก้ว    หัวหน้างานการเงิน (เบิก-จ่าย)
นางสาวมณีรัตน์ ศิริบัว หัวหน้างานจัดเก็บเงินเชื่อ
นางณีรนุช บุญส่ง  หัวหน้างานบัญชี
นางสาวสุนีย์ หอกำปัง หัวหน้างานงบประมาณ
นายธรรมปพน พุทธคำ 

หัวหน้างานตรวจสอบ

    ย้อนกลับ