นางสาวนิรมล พจน์ด้วง (รักษาการ)
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล
(ประกอบไปด้วยงาน)
นางสาวพัชรีย์ แสงทอง หัวหน้างานการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
นางสาวนิรมล พจน์ด้วง   หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาการพยาบาล
นางสาวเปรมฤดี บุญภัทรานนท์  หัวหน้างานถ่ายทอดการพยาบาล
นางอรวรรณ เมืองสำราญ

หัวหน้างานการพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต

    ย้อนกลับ