นางกุลนภา บุญมากุล
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
(ประกอบไปด้วยงาน)
นางกัณฑวรรณ ชุ่มเชื้อ  หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
นางวาสนา ยิ้มแย้มโอษ หัวหน้างานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ
นางปารณีย์ รัตนภาสูร หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอกรังสีรักษา
นางสมศรี ทิพย์ประสบโชค  หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอกเคมีบำบัด
นางสาวสุภี ทองปาน หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอกศัลยกรรม
    ย้อนกลับ