นางสาวมาลัย สงฆ์ประสิทธิ์
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน
(ประกอบไปด้วยงาน)
นางสาวเสาวลักษณ์ ไวพรรทา หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก
นางทัศนีย์ สุทธิ หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด
นางสาวเบ็ญจพร ไพบูลย์พลาย้อย หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยวิสัญญี
  หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยใน
นางนรลักษณ์ เสน่หา

 หัวหน้างานการพยาบาลศัลยกรรม

    ย้อนกลับ