นพ.เอกภพ แสงอริยวนิช
กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์
(ประกอบไปด้วยงาน)
นางสาวธิติพร จิรนันทนากร หัวหน้างานบริหารสารสนเทศโรงพยาบาล
นางสาวเจนจิรา  แก้วยศ  หัวหน้างานเวชระเบียน
นางสาวผานิต รักตพงศ์ไพศาล หัวหน้างานฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคมะเร็ง
นายธงไชย อนุภาพประเสริฐ 

หัวหน้างานอุปกรณ์โครงสร้างดิจิทัลการแพทย์

    ย้อนกลับ