พญ.วรางคณา โกละกะ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
(ประกอบไปด้วยงาน)
นายศุภวัฒน์ ศิริคุปต์     หัวหน้างานสนับสนุนการพัฒนาระบบคุณภาพ
นางสาววราภรณ์ พันธุ์อร่าม หัวหน้างานระบบคุณภาพ
  หัวหน้างานติดตามและประเมินผลระบบคุณภาพ
    ย้อนกลับ