นพ.ดนุภัทร รัตนวราห
กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์
(ประกอบไปด้วยงาน)
นางสาวปัทมา พลอยสว่าง     หัวหน้างานพัฒนาแผนและนโยบาย
นายปภาวิน แจ่มศรี  หัวหน้างานสนับสนุนการดำเนินงานเขตสุขภาพ
นางสุดธิณีย์ ทองจันทร์   

หัวหน้างานส่งเสริมความรอบรู้ด้านโรคมะเร็ง

    ย้อนกลับ