นางนิตยา เจือนาค
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา
(ประกอบไปด้วยงาน)
  หัวหน้างานบริหารพัสดุ
นางสาวรัชนีย์ ศรีอุบล หัวหน้างานจัดซื้อ
นางสาววารุณี ฉลวย หัวหน้างานบัญชี และ GFMIS
นายอภิสิทธิ์ ทับผล หัวหน้างานคลัง
นายสุระพันธ์ กาสุนันท์  หัวหน้างานซ่อมบำรุงรักษา
    ย้อนกลับ