นางสาวอนงค์นาฎ เอี่ยมสอาด (รักษาการ)
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
(ประกอบไปด้วยงาน)
นางสาวธนัชชา กุศล หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล
นางสาวพันทิภา สุวรรณโค หัวหน้างานประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะ
นางสาวดาราวรรณ  ไทยหอม หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    ย้อนกลับ