นางรังสิยา บัวส้ม (รักษาการ)
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน
(ประกอบไปด้วยงาน)
  หัวหน้างานนโยบายและยุทธศาสตร์
  หัวหน้างานบริหารงบประมาณและแผนงาน
นางสาวขวัญฤทัย ศุภการ หัวหน้างานสนับสนุนและติดตาม
    ย้อนกลับ