นางสาวณัฐรดา กรุณา
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน
(ประกอบไปด้วยงาน)
นางสาวณัฐรดา กรุณา หัวหน้างานนโยบายและยุทธศาสตร์
นางสาวชนากานต์ คำสุมาลี หัวหน้างานบริหารงบประมาณและแผนงาน
นางสาวขวัญฤทัย ศุภการ  หัวหน้างานสนับสนุนและติดตาม
    ย้อนกลับ