พญ.ปานวาด รัตนศรีทอง (รักษาการ)
หัวหน้ากลุ่มงานมะเร็งนรีเวช
(ประกอบไปด้วยงาน)
นางสาวปานวาด รัตนศรีทอง หัวหน้างานคุณภาพบริการ
นางสาวอุไรวรรณ คมไพบูลย์กิจ หัวหน้างานวิจัยและนวัตกรรม
วรางคณา โกละกะ หัวหน้างานการศึกษาและฝึกอบรม
  ย้อนกลับ