นพ.ชัยรัตน์ บุญเฉลียว 
หัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์
(ประกอบไปด้วยงาน)
นางวิภาวี สรรพสิทธิ์วงศ์    หัวหน้างานศัลยศาสตร์มะเร็งเต้านม
นายชัยรัตน์ บุญเฉลียว   หัวหน้างานศัลยศาสตร์มะเร็งตับ ตับอ่อนและทางเดินน้ำดี
นางสาวหทัยวรรณ ม่วงตาด  หัวหน้างานศัลยศาสตร์มะเร็งระบบทางเดินอาหาร และกล้องส่องตรวจ
นายศุภวัฒน์ ศิริคุปต์ หัวหน้างานศัลยศาสตร์มะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะ
นางสาวชญานิษฐ์ ศิริไสย  หัวหน้างานศัลยศาสตร์มะเร็งผิวเยื่อบุช่องท้อง
นายศุกล ภักดีนิติ     หัวหน้างานศัลยศาสตร์มะเร็งระบบทางเดินหายใจ
นางสาวหทัยวรรณ ม่วงตาด   หัวหน้างานวิจัยและวิชาการศัลยศาสตร์
    ย้อนกลับ