พญ.อรชร เอี่ยมอารีรัตน์
หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
(ประกอบไปด้วยงาน)
นางสาวอรชร เอี่ยมอารีรัตน์    หัวหน้างานระงับความรู้สึก
นางสาวจิตสุภา ปริชาตปรีชา   หัวหน้างานระงับความเจ็บปวดหลังผ่าตัด
นางสาวกมลวรรณ ลิมปดาพันธ์  หัวหน้างานประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
    ย้อนกลับ