นพ.โสฬส อนุชปรีดา
หัวหน้ากลุ่มงานอายุรศาสตร์
(ประกอบไปด้วยงาน)
นายโสฬส อนุชปรีดา หัวหน้างานอายุรกรรมทั่วไป
นายวีร์ ฉายากุล หัวหน้างานคลินิกตรวจสุขภาพ
นายวิศัลย์ คูหะเปรมะ หัวหน้างานคลินิกพรีเมี่ยม
นางสาวศศินิภา ตรีทิเพนทร์ หัวหน้างานคลินิกพันธุกรรม(Genetics Clinic)
    ย้อนกลับ