พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ และประกาศที่เกี่ยวข้อง

  1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ พ.ศ.2540
  1. ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8)แห่งพระราชบัญญัติของข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ 2540 ลงวันที่ 16 มกราคม 2558
  1. ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8)แห่งพระราชบัญญัติของข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ 2540 ลงวันที่ 27 มกราคม 2559
  1. หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.4/ ว 568 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ลงวันที่ 30 พฤจิกายน 2563
  1. คู่มือการจัดทำประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1