ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง กลุ่มงานเภสัชกรรม
 
ประกาศราคากลาง 28/4/66
 • ซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 6,607,250.00 ( หกล้านหกแสนเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน )
ประกาศราคากลาง 24/1/66
 • ซื้อยากลุ่ม Oncology และ ยากลุ่ม Allergy & Immune System จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน (6,320,785.32 หกล้านสามแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาทสามสิบสองสตางค์)
ประกาศราคากลาง 18/7/65
 • ซื้อยากลุ่ม Allergy & Immune System และ ยากลุ่ม Nutrition โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 1,731,281.40 บาท ( หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์ )
ประกาศราคากลาง 11/7/65
 • ซื้อยา Osimertinib 80 mg film-coated tablet, 1 tablet จำนวน 50 กล่อง (กล่องละ 30 tablet) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 5,703,100.00 บาท ( ห้าล้านเจ็ดแสนสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน )
ประกาศราคากลาง 6/7/65
 • ประกาศราคากลาง ซื้อยา กลุ่ม 5 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 1,557,920.00 บาท ( หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน )
ประกาศประกวดราคาซื้อ 10/5/65
 • ซื้อยา Folinic acid 50 mg/5 mL solution for injection, 5 mL vial จำนวน 20,000 vial โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 7,040,600.00 บาท ( เจ็ดล้านสี่หมื่นหกร้อยบาทถ้วน )
ประกาศราคากลาง 9/5/65
 • ซื้อยา Atezolizumab 1.2 g/20 mL concentrate for solution for infusion จำนวน 20 vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นเงิน  1,305,400.00 บาท
  (หนึ่งล้านสามแสนห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน )           
ประกาศราคากลาง 9/5/65
 • ซื้อยา กลุ่ม 5 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นเงิน  636,650.00 บาท ( หกแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน )                 
ประกาศประกวดราคาซื้อ 11/4/65
 • ซื้อ (ลงวันที่ 11 เม.ย. 65) ยา Letrozole 2.5 mg film-coated tablet, 1 tablet จำนวน 1,700 กล่อง (กล่องละ 30 tablet) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,509,600.00 บาท ( หนึ่งล้านห้าแสนเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน )
ประกาศประกวดราคาซื้อ 28/3/65
 • ซื้อยา Erlotinib film-coated tablet จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 697,302.00 บาท ( หกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสองบาทถ้วน )
ประกาศราคากลาง 24/3/65
 • ซื้อยา กลุ่ม 5 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นเงิน 1,696,490.35 บาท ( หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทสามสิบห้าสตางค์ )                     
ประกาศราคากลาง 24/3/65
 • ซื้อยา กลุ่ม 5 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นเงิน 4,774,885.70 บาท ( สี่ล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยแปดสิบห้าบาทเจ็ดสิบสตางค์ )                        
ประกาศประกวดราคาซื้อ 21/2/65
 • ซื้อยา Tamoxifen ๒๐ mg tablet จำนวน 300,000 tablet โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,070,000.00 บาท ( หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน )
ประกาศประกวดราคาซื้อ 18/2/65
 • ซื้อยา Irinotecan hydrochloride trihydrate concentrate for solution for infusion จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 982,150.00 บาท ( เก้าแสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน )

ประกาศประกวดราคาซื้อ 24/1/65
 • ซื้อยา Paclitaxel concentrate for solution for infusion จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
   ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  เป็นเงิน 3,859,578.80 บาท ( สามล้านแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทแปดสิบสตางค์ )

ประกาศประกวดราคาซื้อ 8/11/64
 • ซื้อยา Doxorubicin hydrochloride 20 mg/ 10 mL concentrate for solution for infusion, 10 mL vial จำนวน 60 vial โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 744,720.00 บาท ( เจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน )
ประกาศประกวดราคาซื้อ 4/11/64
 • ซื้อยา Bevacizumab 100 mg/4 mL concentrate for solution for infusion,4 mL vial จำนวน 450 vial โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  เป็นเงิน 4,092,750.00 บาท ( สี่ล้านเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน )