(ร่าง) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง กลุ่มงานเภสัชกรรม
 
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 15/2/65
  • ซื้อยา Folinic acid 50 mg/5 mL solution for injection, 5 mL vial  จำนวน 20,000 vial  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
    ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 7,040,600.00 บาท ( เจ็ดล้านสี่หมื่นหกร้อยบาทถ้วน )