แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 (สขร.1) กลุ่มงานเภสัชกรรม