หลักสูตรอบรมกลุ่มงานวิชาการพยาบาล ภารกิจด้านการพยาบาล ประจำปี 2564

การอบรมหลักสูตร การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน) เป็นวันที่ 3-28 พฤษภาคม 2564

ขอแจ้งเลื่อนการจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน)
เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

โครงการแนวทางการให้การปรึกษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง (หลักสูตร 10 วัน) (counseling in Cancer Patient : Genetic Counseling)
ระหว่างวันที่ 12 - 23 กรกฎาคม 2564 

การอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 23

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น การพยาบาลศัลยกรรมมะเร็ง (หลักสูตร 10 วัน)
ระหว่างวันที่ 14-25 มิถุนายน 2564