รับเรื่องร้องเรียน สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เช่นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่, ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ ,ไม่ได้รับความเป็นธรรม ฯลฯ , ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ โดยคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน
  • กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและตามความเป็นจริง เพื่อทางสถาบันมะเร็งฯ จะใช้ข้อมูลในการติดตามเรื่องและประสานงานให้ท่าน
  • ใช้วาจาอย่างสุภาพชน
  • ทางสถาบันมะเร็งฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการให้กับเรื่องร้องเรียนที่ระบุข้อมูลไม่ชัดเจน ไม่ตรงกับความเป็นจริง รายละเอียดไม่ครบถ้วน

กรอกข้อมูล

  1. วันที่มาใช้บริการ
  2. ตึกผู้ป่วย/คลินิก/ห้องตรวจ
  3. เรื่องร้องเรียน
  4. คำร้องเรียน
  5. ชื่อ-นามสกุล ผู้ร้องเรียน
  6. เบอร์โทรศัพท์
  7. E-mail

ดาวโหลด เอกสารกรอกข้อมูล
ส่งมาที่ E-mail : nci_hearing@nci.go.th