สื่อสำหรับประชาชนหรือบุคลากรทางการแพทย์ แบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน
Interactive Learning

สำหรับประชาชน
การดูเเลกายภาพบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ตอนที่1 ภาวะเเขนบวม
การดูเเลทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ตอนที่2 ภาวะข้อไหล่ติด
Cancer anywhere
back