สื่อสำหรับประชาชนหรือบุคลากรทางการแพทย์ แบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน
Interactive Learning

สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
แนวทางการปฏิบัติเมื่อผู้ป่วยเกิดภาวะ Extravasation
การใช้เครื่อง Infusion Pump #1
Cytotoxic Spill Kit #1
แนวทางการปฏิบัติเมื่อผู้ป่วยเกิดภาวะ Infusion Reaction/Hyper Sensitivity
ขั้นตอนการรับบริการที่หน่วยบริหารยาเคมีบำบัด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
back