สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รวมภาพกิจกรรม

ตามรอยกระบวนการดูแลผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

ทีมนำทางคลินิกระบบทางเดินอาหาร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ดำเนินการตามรอยกระบวนการดูแลผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง (Clinical Tracer) เพื่อประเมินประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยตาม CPG & CNPG ให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ ทำให้เกิดผลการรักษาที่ดี ปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน ผู้ป่วยมีความพึงพอใจสูงสุด พร้อมทั้งพัฒนาระบบด้วยการให้ความรู้เชิงรุกแก่ผู้ป่วย และพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

เตรียมความพร้อมรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อม รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง (Surveillance Survey) โดยมีคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการทีมพัฒนาคุณภาพ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รับมอบชุดชั้นในยางพารา

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โดยนายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบชุดชั้นในยางพารา จำนวน 500 ชิ้น รวมมูลค่า 895,000 บาท จาก บริษัท สายสมร เทรดดิ้ง จำกัด เพื่อมอบให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

การประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 ผ่านระบบ Teleconference เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ทีมนำทางคลินิกระบบทางเดินอาหาร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ดำเนินการตา

ทีมนำทางคลินิกระบบทางเดินอาหาร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ดำเนินการตามรอยกระบวนการดูแลผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง (Clinical Tracer) เพื่อประเมินประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยตาม CPG & CNPG ให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ ทำให้เกิดผลการรักษาที่ดี ปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน ผู้ป่วยมีความพึงพอใจสูงสุด พร้อมทั้งพัฒนาระบบด้วยการให้ความรู้เชิงรุกแก่ผู้ป่วย และพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ณ หอผู้ป่วยใน สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

คณะกรรมการทีม IC ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โดยคณะกรรมการทีมป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (IC) ประชุมปรึกษาหารือและวางแผนติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมภารกิจด้านการพยาบาล ชั้น 6อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

NCI ใส่ใจรักษ์สุขภาพ

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดกิจกรรม NCI ใส่ใจรักษ์สุขภาพ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและส่งเสริมความรอบรู้เกี่ยวกับสุขภาพกายและสุขภาพใจ รวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของบุคลากร โดยภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการความรู้เกี่ยวกับโรคเรื้อรังต่างๆ นิทรรศการส่งเสริมความสุขในองค์กร อาทิเช่น HR พาเพลิน, HAPPY MONEY, HAPPY RELAX และ HAPPY HEALTHY FOODS ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ต้อนรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาการพยาบาลรากฐาน

นางสาวอรสา อัครวัชรางกูร หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล กล่าวต้อนรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในโอกาสเข้าฝึกปฏิบัติงานวิชาการพยาบาลรากฐาน ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ต้อนรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน

นางสาวอรสา อัครวัชรางกูร หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล กล่าวต้อนรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ในโอกาสเข้าฝึกปฏิบัติงาน ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม - 20 กันยายน 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

อบรมการทำ CQI อย่างยั่งยืน

นายแพทย์ศุภกร พิทักษ์การกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการและหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ กล่าวต้อนรับอาจารย์อัฏฐพร ถาวรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาคุณภาพ จากโรงพยาบาลกลาง ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การทำ CQI อย่างยั่งยืน” เพื่อให้บุคลากรเข้าใจองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงวิธีการทำงานโดยใช้กระบวนการ PDCAรวมทั้งกระตุ้นการคิดสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วม ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ติดตามความก้าวหน้าทีมพัฒนาระบบยา

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยคณะกรรมการทีมพัฒนาระบบยา ประชุมปรึกษาหารือและวางแผนติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ชั้น 2 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ร่วมรณรงค์ “วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ภายใต้หัวข้อ “อนามัยสิ่งแวดล้อมปลอดภัย ห่างไกล COVID-19” โดยมีนายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกันทำความสะอาดและจัดบริเวณพื้นที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย ดูแลและจัดการสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งในรายการ “เรื่องจริง Night Life”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โดยนายแพทย์จุมพล สิงห์หิรัญนุสรณ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ บันทึกเทปสัมภาษณ์ในรายการ “เรื่องจริง Night Life” ของบริษัท สาระดี จำกัด เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับแนวทางในการป้องกันและวิธีการสังเกตตนเอง พร้อมทั้งการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคมะเร็ง ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 7 HD ณ สตูดิโอ บริษัท สาระดี จำกัด เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 1

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 1 จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโรงพยาบาลวัฒโนสถ ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สำรวจหน่วยงานเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมเพื่อเฝ้าระวัง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยนายสมศักดิ์ วงศานราธิบ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ พร้อมคณะกรรมการทีมนำระบบสำคัญ ตามรอยหน้างานกลุ่มงานโภชนศาสตร์และสิ่งแวดล้อม รวมถึงระบบการจัดการขยะ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมเพื่อเฝ้าระวัง (Surveillance Survey) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

พัฒนาระบบบริการการให้การรักษาผู้ป่วยมะเร็ง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ นำโดยนายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ นายแพทย์จุมพล สิงห์หิรัญนุสรณ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติและโรงพยาบาลราชวิถีร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาระบบบริการการให้การรักษาผู้ป่วยมะเร็งร่วมกัน โดยมีประเด็นที่ร่วมทบทวนและขับเคลื่อนการดำเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย Strengthening Palliative Care ,Internal Process Communication , Capacity Buildings ,Lean Process และ Resources Sharing ณ อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ดูน้อยลง

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

มอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานผู้ชนะจากการประกวดคลิปวิดีโอ 5ส.

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ มอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดคลิปวิดีโอ 5ส. ในโครงการมหกรรม 5 ส. และ Big Cleaning Day ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการคุณภาพ ครั้งที่ 4/2563

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารและคณะกรรมการทีมพัฒนาคุณภาพ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการคุณภาพ (QST) ครั้งที่ 4/2563 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง (The New Normal Cancer Care) ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบถุง Cover bag สำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่มี Colostomy bag / Urostomy bag จำนวน 100 ชุด, ถุงผ้าใส่สำหรับใส่ Urine bag จำนวน 100 ชุดและปลอกหมอนรองก้น จำนวน 30 ชุด จากชมรมเพื่อนครูโรงเรียนสารวิทยา (กลุ่มจิตสาธารณะ) โดยคุณกาญจนา วรรธนะวาสิน ณ คลินิกออสโตมีและแผล ชั้น 2 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ตามรอยหน้างานเพื่อติดตามประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยระบบทางเดินอาหาร

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โดยแพทย์หญิงหทัยวรรณ ม่วงตาด ประธานทีม ECT GI แพทย์หญิงชญานิษฐ์ ศิริไสย ประธานทีม SLT OPD และทีมพัฒนาคุณภาพ ร่วมตามรอยหน้างานเพื่อติดตามประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยระบบทางเดินอาหารที่ได้รับการรักษาทางด้านศัลยกรรมและเคมีบำบัด ณ หอผู้ป่วย ชั้น 7 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

Big Cleaning Day ประจำปี 2563

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2563 โดยมีนายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ คณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกันทำความสะอาด พร้อมจัดสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดอบรม 5ส.

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรม 5ส. เพื่อให้บุคลากรได้เล็งเห็นคุณค่าของกิจกรรม 5ส. ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยในเรื่องการทำงานเป็นทีมได้ดี ให้ทุกคนร่วมใช้ความคิด ปลูกจิตสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม การร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะส่งผลดีเป็นอย่างยิ่งต่อองค์กร ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ร่วมแสดงความยินดี

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนายแพทย์จุมพล สิงห์หิรัญนุสรณ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ในโอกาสเข้ารับประกาศนียบัตรจบการอบรมโครงการ Transformative Leadership Program รุ่นที่ 3 (หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง กรมการแพทย์) ณ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รับมอบเงินบริจาค

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาท จากคุณหน่อง-ปลื้มจิตร์ และคุณสมฤดี ถินขาว เพื่อสนับสนุนภารกิจของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ต้อนรับพยาบาลใหม่สู่บ้าน NCI

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งให้โอวาทแก่พยาบาลวิชาชีพบรรจุใหม่ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ถวาย Faceshield แด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดอัมพวัน

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ นำโดยนายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ นำหน้ากาก Faceshield ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ สำหรับใช้ในวัตรปฏิบัติและสุขอนามัยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ วัดอัมพวัน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รับการตรวจประเมินเพื่อเป็นโรงพยาบาลนำร่องการให้ยาเคมีบำบัดที่บ้าน

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับการตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นโรงพยาบาลนำร่อง สำหรับการให้ยาเคมีบำบัดที่บ้าน (Home Chemotherapy) จากคณะกรรมการประเมินหน่วยบริการ กำกับ ติดตามมาตรฐานและความปลอดภัย โดยมีนายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

อบรมการใช้งาน Pharmasafe/Dashboard สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดอบรมการใช้งาน Application Pharmasafe/Dashboard สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อติดตามการใช้ยาของผู้ป่วย (Med.Mornitoring) และติดตามอาการข้างเคียงจากการใช้ยา ตามนโยบายการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal of medical Service) ณ ห้องประชุมสมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทยฯ ชั้น 4 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ทีมพัฒนาคุณภาพผู้ป่วยใน ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยคณะกรรมการทีมพัฒนาคุณภาพผู้ป่วยใน ประชุมปรึกษาหารือและวางแผนติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมภารกิจด้านการพยาบาล ชั้น 6 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

อบรมทบทวนวิธีปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน จัดอบรมทบทวนวิธีปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ให้กับพยาบาลวิชาชีพบรรจุใหม่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจระบบการจัดการช่วยฟื้นคืนชีพของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ณ ห้องประชุมภารกิจด้านการพยาบาล ชั้น 6 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ประชุม Breast multidisciplinary care team

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยคณะกรรมการทีม ECT Breast จัดประชุม Breast multidisciplinary care team ผ่านระบบ Teleconference เพื่อวางแผนการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ณ ห้องประชุมอาคารสันทนาการ ชั้น 3 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รับการตรวจประเมินรางวัลบริการภาครัฐ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ รับการตรวจประเมินรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี 2563 ผลงานเรื่อง “โครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ฝันที่เป็นจริงของคนไทย” จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยมีนายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ นำร่องให้บริการผ่าน DMS Telemedicine

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ นำร่องให้บริการผ่าน Application : DMS Telemedicine ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางสำหรับผู้รับบริการในการติดต่อนัดหมาย เพื่อปรึกษาการแพทย์ทางไกล และนัดรับยาต่อเนื่อง เพิ่มความสะดวกสบาย ลดความแออัดในโรงพยาบาล ลดระยะเวลาการรอคอยให้กับผู้รับบริการ ตามนโยบายการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal of medical Service) ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ประชุมปรึกษาหารือการใช้พื้นที่ร่วมกัน

นายแพทย์จุมพล สิงห์หิรัญนุสรณ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติและสถาบันประสาทวิทยา ประชุมเพื่อปรึกษาหารือการใช้พื้นที่ร่วมกัน ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

กำหนดแนวทางการจัดการ Enterostomy Tube และ Enterostomy Clinic

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยทีมนำทางคลินิกด้านมะเร็งระบบทางเดินอาหาร ประชุมปรึกษาหารือเพื่อวางแผนพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย โดยกำหนดแนวทางการจัดการ Enterostomy Tube และการเปิดคลินิก Enterostomy Clinic เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รับมอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย ซึ่งประกอบด้วย Face Shield จำนวน 700 ชิ้น และสำลีชุบแอลกอฮอล์แบบพกพา จำนวน 1,000 ชิ้น จากนายไมเคิล วานลิสส์ กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหาร บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

เตรียมความพร้อมการใช้ Application การแพทย์ทางไกล

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการใช้ Application การแพทย์ทางไกล (Telemedicine) โดยมีแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ทีม ECT Gynae ร่วมวางแผนการดำเนินการ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยคณะกรรมการทีม ECT Gynae ประชุมปรึกษาหารือและวางแผนการดำเนินการ New Normal Medical Service ตามนโยบายของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และแผนการพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ สรพ. หลังจากรับใบผ่านการประเมิน DSC Cervix ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ชั้น 2 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ส่งทีมบุคลากรเป็นที่ปรึกษาการใช้งานระบบHIS ร.พ.มะเร็งสุราษฎร์ธานี

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ส่งทีมบุคลากรเป็นที่ปรึกษาการใช้งานระบบ HIS โปรแกรม Softcon ระยะที่ 2 Go life ขึ้นระบบจริง ณ โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รับมอบข้าวสาร

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ รับมอบข้าวสาร จำนวน 40 กิโลกรัม จากบริษัท ฮัมเบิ้ล โพเทโท่ จำกัด เพื่อใช้ประกอบอาหารสำหรับบริการผู้ป่วยโรคมะเร็ง ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ทีม ECT Hepatopancreatobilliary วางแผนการปรับการให้บริการ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดประชุมทีมนำทางคลินิก : คณะกรรมการทีม ECT Hepatopancreatobilliary ครั้งที่ 2/2563 เพื่อวางแผนการปรับการให้บริการและเตรียมความพร้อม ในรูปแบบ New Normal Medical Services หลังสถานการณ์การระบาด COVID-19 ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพยาบาลช่วยฟื้นคืนชีพ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการพยาบาลช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) สำหรับพยาบาลบรรจุใหม่ เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านการช่วยพื้นคืนชีพให้แก่บุคลากรทางการพยาบาล ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รับมอบผ้ายางกันเปื้อน

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ รับมอบผ้ายางกันเปื้อนสำหรับปูเตียง จำนวน 5 ม้วน จากคุณศุภษา วริศสิทธกุล และครอบครัว ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

วางแผนปรับรูปแบบการให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยคณะกรรมการทีมพัฒนาคุณภาพผู้ป่วยนอก (SLT OPD) ร่วมกับทีมคลินิกตรวจค้นหาความเสี่ยงโรคมะเร็ง (Checkup Clinic) และ คลินิกตรวจสุขภาพพิเศษ (Premium Check Up Clinic) ร่วมวางแผนปรับรูปแบบการบริการเพื่อให้สอดคล้องกับระบบบริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services) ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี ด้วยระบบ NCI DIGITAL THE CIRCLE

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2563 โดยใช้ช่องทางการรับบริการและแจ้งผลการตรวจ ผ่าน Mobile Application : NCI EASY พร้อมทั้งฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล และประเมินความรอบรู้ด้านโรคมะเร็ง เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรเกิดความตระหนักรู้และใส่ใจภาวะสุขภาพของตนเอง ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 18-29 พฤษภาคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รับมอบ Face Shield

นายสมศักดิ์ วงศานราธิบ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ รับมอบหน้ากากกันกระเด็น (Face Shield) จำนวน 150 ชิ้น จากการส่งทางไปรษณีย์ โดยนายสมลักษณ์ อินทิราวรนนท์ สำหรับแจกจ่ายให้แก่บุคลากร เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัส COVID -19 ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ปรับระบบบริการทางการแพทย์ สำหรับผู้ป่วยผ่าตัด รองรับ New Normal

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยทีม PCT ศัลยกรรม ร่วมกับ ทีมพัฒนาคุณภาพผู้ป่วยนอก ทีมพัฒนาคุณภาพผู้ป่วยใน และสหสาขาวิชาชีพ ประชุมวางแผนแนวทางปรับระบบบริการทางการแพทย์รองรับ New Normal สำหรับการประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัดและการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด ช่วงสถานการณ์การระบาด COVID-19 ในปัจจุบัน ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ชั้น 2 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการคุณภาพ ครั้งที่ 3/2563

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการคุณภาพ (QST) ครั้งที่ 3/2563 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services ) โดยมีคณะผู้บริหาร คณะกรรมการทีมพัฒนาคุณภาพ และถ่ายทอดผ่านทางระบบ Teleconference สำหรับบุคลากรที่สนใจ ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รับมอบอุปกรณ์สื่อสาร

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ รับมอบโทรศัพท์มือถือ จำนวน 1 เครื่อง จากคุณเอมอร สินอมรเวช เพื่อให้หน่วยงานใช้สำหรับคัดกรองและติดตามผู้รับบริการ ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รับมอบเงินบริจาคและภาชนะสำหรับใช้ในหอผู้ป่วย

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท และกะละมังสแตนเลสเช็ดตัวสำหรับใช้ในหอผู้ป่วย จำนวน 50 ใบ จากคุณสาธิต เทิดสุทธิรณภูมิ ณ หอผู้ป่วย ชั้น 7 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ผ่านการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค DSC

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ได้รับการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค Disease Specific Certification (DSC) การดูแลผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง (DSC : Colorectal Cancer), การดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม (DSC : Breast Cancer) และการดูแลผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก (DSC : Cervical Cancer) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รับมอบหน้ากาก N95

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ รับมอบหน้ากาก N95 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 280 ชิ้น จากคุณณัชกานต์ ชัยพฤกษ์มาลาการ ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ECT Head and Neck กำหนดแนวทางปฏิบัติ New Normal Medical Services

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยคณะกรรมการทีม ECT Head and Neck ประชุมพิจารณา วางแผน กำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย New Normal Medical Services ณ ห้องประชุมอาคารสันทนาการ ชั้น 3 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ทีมพัฒนาระบบยา วางแผนการดำเนินการ New Normal Medical Services

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยคณะกรรมการทีมพัฒนาระบบยา ร่วมประชุมทบทวนตัวชี้วัดและรายงานความก้าวหน้า เพื่อวางแผนการดำเนินการ New Normal Medical Services ตามนโยบายของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ชั้น 2 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ICC ประชุมเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยคณะกรรมการทีมป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (ICC) ประชุมติดตามความก้าวหน้า รายงานผลการป้องกันและควบคุมการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล พร้อมทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมและการระบายอากาศ ตามนโยบาย New Normal ณ ห้องประชุมภารกิจด้านการพยาบาล ชั้น 6 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ECT Breast วางแผน กำหนดแนวทางปฏิบัติ New Normal

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยคณะกรรมการทีม ECT Breast ประชุมพิจารณา วางแผน กำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย New Normal Medical Services ณ ห้องประชุมสมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทยฯ ชั้น 4 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

PCT ศัลยกรรม วางแผนดำเนินการ New Normal Medical Services

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยคณะกรรมการทีม PCT ศัลยกรรม ร่วมกันสรุปประเด็นสำคัญและวางแผนการดำเนินการ New Normal Medical Services พร้อมทั้งวางแนวทางการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของบุคลากรและผู้รับบริการ ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ชั้น 2 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ร่วมประชุม New Normal Medical Service ของ COE กรมการแพทย์

ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ เข้าร่วมการประชุมติดตามงาน New Normal Medical Service ของ COE กรมการแพทย์ ผ่านระบบ Teleconference เพื่อหาแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ติดตามความก้าวหน้า New Normal Medical Service ของหน่วยงานด้านโรคมะเร็ง กรมการแพทย์

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบ Teleconference เพื่อติดตามความก้าวหน้าและแผนการดำเนินการ New Normal Medical Service ของหน่วยงานด้านโรคมะเร็ง กรมการแพทย์ โดยมีนายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารจากโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาคทั้ง 7 แห่ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ประชุมติดตามความก้าวหน้า New Normal of Medical Services

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินการ New Normal of Medical Services โดยทีมนำทางคลินิกของทีมพัฒนาคุณภาพ ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ชั้น 2 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือจากบริษัท อัลฟาไซ จำกัด

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ ขนาด 1000 มิลลิลิตร จำนวน 9 ถัง และแฮนด์สเปรย์ ขนาด 20 มิลลิลิตร จำนวน 200 ขวด จากบริษัท อัลฟาไซ จำกัด (สำนักงานใหญ่) โดยนางสาวจุฑาทิพย์ เอี่ยมมี เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้สำหรับป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รับมอบแอลกอฮอล์สเปรย์ จาก Advance Product Marketing

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล รับมอบเงินบริจาค จำนวน 2,000 บาท พร้อมด้วยแอลกอฮอล์สเปรย์และเจลทำความสะอาดมือ จำนวน 2 ลัง จาก Advance Product Marketing เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อและป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รับมอบพัดลมตั้งโต๊ะจากญาติและครอบครัวของคุณสด เที่ยงแท้

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล รับมอบพัดลมตั้งโต๊ะ จำนวน 2 ตัว จากญาติและครอบครัวของคุณสด เที่ยงแท้ เพื่อใช้ภายในหน่วยงานและหอผู้ป่วยของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ECT Gynae ร่วมวางแผนการดำเนินการ New Normal of Medical Services

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยคณะกรรมการทีม ECT Gynae ประชุมปรึกษาหารือและวางแผนการดำเนินการ New Normal of Medical Services ตามนโยบายของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมสมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทยฯ ชั้น 4 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รับมอบ Tablet จากบริษัท นวเอเชีย จำกัด

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล รับมอบ Tablet จำนวน 1 เครื่อง จากบริษัท นวเอเชีย จำกัด โดยคุณเอมอร สินอมรเวชและครอบครัว เพื่อใช้สำหรับคัดกรองผู้รับบริการในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ตามนโยบาย NCI SAFE ZONE ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ต้อนรับบุคลากรโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรีศึกษาดูงานห้องสมุด

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้การต้อนรับบุคลากรจากโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานห้องสมุดสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

PCT รังสีรักษา ร่วมวางแผนการดำเนินการ New Normal

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยคณะกรรมการทีม PCT รังสีรักษา ประชุมปรึกษาหารือและวางแผนการดำเนินการ New Normal of Medical Services ตามนโยบายของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ชั้น 2 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

SLT IPD ร่วมวางแผนการดำเนินการ New Normal of Medical Services

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยคณะกรรมการทีมพัฒนาคุณภาพผู้ป่วยใน (SLT IPD) ประชุมปรึกษาหารือและวางแผนการดำเนินการ New Normal of Medical Services ตามนโยบายของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมภารกิจด้านการพยาบาล ชั้น 6 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมการแพทย์ ครั้งที่ 5/2563

พร้อมทั้งมอบเข็มเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยมีคณะผู้บริหารกรมการแพทย์เข้าร่วมประชุมและแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รับมอบข้าวกล่อง จาก บริษัท คิงส์ตัน โฮเทลส์ กรุ๊ป

ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ รับมอบข้าวกล่อง จำนวน 150 กล่อง จาก บริษัท คิงส์ตัน โฮเทลส์ กรุ๊ป เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

SLT OPD ร่วมวางแผนการดำเนินการ New Normal of Medical Services

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยคณะกรรมการทีมพัฒนาคุณภาพผู้ป่วยนอก (SLT OPD) ประชุมปรึกษาหารือและวางแผนการดำเนินการ New Normal of Medical Services ตามนโยบายของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการคุณภาพ (QST) ครั้งที่ 2/2563

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการคุณภาพ (QST) ครั้งที่ 2/2563 เพื่อมอบนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน New Normal Medical Service โดยมีคณะผู้บริหาร คณะกรรมการทีมพัฒนาคุณภาพ เข้าร่วมประชุม และถ่ายทอดผ่านทาง Teleconference สำหรับบุคลากรที่สนใจ ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รับมอบเงินบริจาค จากบริษัท เอไอเอ จำกัด

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท จากบริษัท เอไอเอ จำกัด เพื่อใช้ในกิจการของสถาบันมะเร็งแห่งชาติในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รับมอบ Face Shield จากครอบครัวแดงสกุล

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ รับมอบหน้ากากกันกระเด็น (Face Shield) จำนวน 100 ชิ้น จากคุณประไพ แดงสกุลและครอบครัว สำหรับแจกจ่ายให้แก่บุคลากร เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัส COVID -19 ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รับมอบหน้ากาก N95 และเงินบริจาคจากภาคเอกชน

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และผู้บริหารทางการพยาบาล รับมอบหน้ากาก N95 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และเงินบริจาคเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จากบริษัท SO ASSET ร่วมกับ คุณธนรัตน์ วงศ์อนุการ คุณนันทิยา มังกร และเพื่อน ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รับมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือจากชมรมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์

นายสมศักดิ์ วงศานราธิบ รองผู้อำนวยด้านอำนวยการ รับมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาด 1 ลิตร จำนวน 120 ขวด จากชมรมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ รุ่นที่ 48 เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้สำหรับป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน และมอบนโยบายบริหาร

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมตรวจเยี่ยมหน่วยงาน และมอบนโยบายบริหาร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้การต้อนรับ ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รับมอบเครื่องป้องกันจากบริษัท สินสยามอินเตอร์คูลลิ่ง จำกัด

นายสมศักดิ์ วงศานราธิบ รองผู้อำนวยด้านอำนวยการ รับมอบชุด PPE จำนวน 50 ชุด หน้ากาก N95 จำนวน 120 ชิ้น และบูทโควเวอร์ จำนวน 200 ชิ้น จากบริษัท สินสยามอินเตอร์คูลลิ่ง จำกัด สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วย COVID-19ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รับมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า จากบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

นายสมศักดิ์ วงศานราธิบ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ รับมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้ารุ่น Perma และ รุ่นผ้าสเปนเด็กซ์ผสมคอตตอน จำนวนทั้งสิ้น 1,000 ชิ้น จากบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) สำหรับแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รับมอบข้าวกล่องพร้อมขนม จากคุณปทิตตา ศรีพลอย

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ รับมอบข้าวกล่องพร้อมขนม จำนวน 100 ชุด จากคุณปทิตตา ศรีพลอย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รับมอบชุด PPE จาก บริษัท ซอฟต์แวร์คอนสตรัคเตอร์ จํากัด

นายแพทย์จุมพล สิงห์หิรัญนุสรณ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ รับมอบชุด PPE จำนวน 500 ชุด จาก บริษัท ซอฟต์แวร์คอนสตรัคเตอร์ จํากัด สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วย COVID-19 ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ประชุมวางแผนการจัดการพื้นที่และสิ่งแวดล้อม

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ร่วมกับคณะกรรมการทีมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดการเครื่องมือ (ENV+EQ) ประชุมวางแผนการจัดการพื้นที่และสิ่งแวดล้อมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ชั้น 2 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รับมอบข้าวกล่อง จาก บริษัท คิงส์ตัน โฮเทลส์ กรุ๊ป

นางสาวศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ รับมอบข้าวกล่อง จาก บริษัท คิงส์ตัน โฮเทลส์ กรุ๊ป จำนวน 100 กล่อง สำหรับแจกจ่ายให้แก่บุคลากรของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รับมอบชุด PPE และอาหาร

นายสมศักดิ์ วงศานราธิบ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ เป็นตัวแทนสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบชุด PPE จำนวน 95 ชุด เพื่อใช้ในภารกิจด้านการแพทย์ และอาหาร จำนวน 100 กล่อง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยคุณจิรนันทร์ บูรณดี เป็นผู้บริจาค ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รับมอบผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ รับมอบผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม จากบริษัท พิริยพูล โดยคุณวรรณา พิริยพูล เป็นตัวแทนส่งมอบ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานแก่บุคลากรทางการแพทย์ ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รับมอบผลิตภัณฑ์ผลไม้บรรจุถ้วย

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ รับมอบผลิตภัณฑ์ผลไม้บรรจุถ้วย จำนวน 2400 ถ้วย จากบริษัท โดลไทยแลนด์ จำกัด เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รับมอบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์จากภาคเอกชน

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ รับมอบตู้อะคริลิกความดันลบสำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจหาเชื้อ COVID-19 ตู้ที่ 2 ชุด PPE หน้ากาก N95 หน้ากาก Surgical หน้ากาก Nano Zine และถุงมือโพลีเอทิลีน จากบริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รับมอบหน้ากากผ้าจากเถ้าแก่น้อย

นายแพทย์จุมพล สิงห์หิรัญนุสรณ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมผู้บริหาร รับมอบหน้ากากผ้าคอตตอน จำนวน 27,000 ชิ้น จาก บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) สำหรับแจกจ่ายให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยโรคมะเร็งของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รับมอบหน้ากาก N95 จากภาคประชาชน

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ รับมอบหน้ากาก N95 จำนวน 200 ชิ้น จากคุณธนะพัฒน์ ชัยเจริญพัฒน์ โดยมีอาจารย์ นายแพทย์โกศล รุ่งเรืองชัย เป็นตัวแทนส่งมอบ เพื่อให้สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ใช้ในกิจการดูแลรักษาผู้ป่วย ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รับมอบตู้อะคิลิคความดันลบ สำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจเชื้อCOVID-19

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โดยนายแพทย์จุมพล สิงห์หิรัญนุสรณ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบตู้อะคิลิคความดันลบสำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจเชื้อ COVID-19 จากบริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งเป็นนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในการเก็บสารคัดหลั่งต่างๆ สำหรับการตรวจเชื้อ COVID-19 ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ซักซ้อมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยสถานการณ์สมมติโควิด

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดทีมบุคลากรซักซ้อมกระบวนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยสถานการณ์สมมติโควิด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือ หากจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ให้เป็นไปตามมาตรฐานในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ณ หอผู้ป่วย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รับมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นตัวแทนสถาบันมะเร็งแห่งชาติรับมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า จากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรีเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้ประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคขณะให้บริการผู้ป่วย ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รับมอบหน้ากากอนามัยจากภาคประชาชน

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นตัวแทนสถาบันมะเร็งแห่งชาติรับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 300 ชิ้น จากคุณชาญชัย ชีพอุทิศชาติและครอบครัว เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้ป้องกันเชื้อไวรัสขณะปฏิบัติงานให้บริการผู้ป่วย ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

มาตรการดูแลความปลอดภัยสูงสุดภายใต้นโยบาย “NCI SAFE ZONE”

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เยี่ยมชมมาตรการดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ภายใต้นโยบาย “NCI SAFE ZONE” โดยมีนายแพทย์จุมพล สิงห์หิรัญนุสรณ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ซึ่งมาตรการนี้ประกอบด้วย การคัดกรองด้วยแบบประเมินความเสี่ยง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคาร ปรับเปลี่ยนสถานที่ให้บริการและจุดปฏิบัติงานตามหลัก Social Distancing ตรวจติดตามการรักษาผ่านระบบ Teleconsultation บริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ เพื่อให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งและบุคลากรได้รับความปลอดภัยสูงสุดและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ COVID-19 ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

เปิดให้บริการ Teleconsultation และบริการจัดส่งยาและเวชภัณฑ์

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดให้บริการ Teleconsultation และบริการจัดส่งยาและเวชภัณฑ์แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งทางไปรษณีย์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยให้ได้พบแพทย์ผู้ทำการรักษาโดยตรง ผ่านระบบ VDO call Line application ผู้ป่วยได้รับคำปรึกษาและได้รับยาประจำอย่างต่อเนื่องจากการจัดส่งทางไปรษณีย์ ช่วยคลายความวิตกกังวลในอาการผิดปกติ ลดความแออัดคับคั่งในโรงพยาบาล ลดระยะเวลารอคอย ลดภาระการเดินทาง ลดค่าใช้จ่าย และลดความเสี่ยงติดเชื้อของผู้ป่วย ญาติ และบุคลากรทางการแพทย์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในปัจจุบัน

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รับมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือจากภาคเอกชน

นายสมศักดิ์ วงศานราธิบ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ เป็นตัวแทนสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แบรนด์ WLD ALCAHOL GEL จากบริษัท วิลเลนดรอฟ จำกัด จำนวน 20 แกลลอน เพื่อให้โรงพยาบาลได้ใช้ประโยชน์ในการป้องกันไวรัสและเชื้อโรค ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

กิจกรรม ลุย ล้างเชื้อ ครั้งที่ 3

บุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกันทำความสะอาด ภายใต้กิจกรรม ลุย ล้างเชื้อ ครั้งที่ 3 เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้แก่ผู้รับบริการและบุคลากร ณ บริเวณโดยรอบหน่วยให้บริการผู้ป่วยและภายในหน่วยงาน สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

กิจกรรม ลุย ล้างเชื้อ ครั้งที่ 2

บุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดกิจกรรม ลุย ล้างเชื้อ ครั้งที่ 2 โดยร่วมกันทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในพื้นที่ทำงานและห้องปฏิบัติการ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์ฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

กิจกรรม ลุย ล้างเชื้อ ครั้งที่ 1

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดกิจกรรม ลุย ล้างเชื้อ ครั้งที่ 1 โดยบุคลากรร่วมกันทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในพื้นที่ทำงานและห้องปฏิบัติการ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส COVID-19 ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

เตรียมความพร้อมผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยCOVID-19สถาบันประสาทวิทยา

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โดยพยาบาลป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (ICN) ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมสอนสาธิตการใส่และถอดชุด PPE เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพยาบาลของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วย COVID-19 ที่สถาบันประสาทวิทยา ตามนโยบายการความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดกิจกรรม Ten Minutes Talk ครั้งที่ 4

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและทีมพัฒนาคุณภาพผู้ป่วยใน สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดกิจกรรม "Ten Minutes Talk" ครั้งที่ 4 โดยมีนายแพทย์ศุภกร พิทักษ์การกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาคุณภาพและหัวหน้ากลุ่มงานคุณภาพ นางพรจันทร์ สัยละมัย และ นางปารณีย์ รัตนภาสุร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ แผนการเงินและแผนดำเนินงานสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ประจำปี 2563 การดูแลผู้ป่วยใส่สาย Chest drain และเส้นทางสู่ตำแหน่งความก้าวหน้าสายงานพยาบาลวิชาชีพ ณ ห้องประชุมสันทนาการ ชั้น 3 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รับมอบหน้ากากอนามัยจากภาคเอกชน

นายแพทย์จุมพล สิงห์หิรัญนุสรณ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบหน้ากากอนามัย แบรนด์ Zsafe จำนวน 500 ชิ้น จากบริษัท ไทยแทฟฟิต้า จำกัด ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

กิจกรรมสวดมนต์และเจริญสมาธิ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดกิจกรรมสวดมนต์และเจริญสมาธิ ตามโครงการเสริมพลังคุณธรรมจริยธรรมของกรมการแพทย์ เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของบุคลากร ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รับมอบเงินบริจาคและชุดชั้นในเพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

นายแพทย์จุมพล สิงห์หิรัญนุสรณ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 92,006.34 บาท และชุดชั้นในเพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านม จำนวน 2,084 ชุด จากบริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) และบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ประชุมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการเบิกจ่าย

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดประชุมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการเบิกจ่ายโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA test ผ่านระบบ E-Claim โดยมี ดร. ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ เป็นประธาน การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA test ตลอดจนแนวทางการบันทึกข้อมูลเพื่อการเบิกจ่ายผ่านระบบ E-Claim ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ตัวแทนนักเทคนิคการแพทย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จากโรงพยาบาลมะเร็งทั่วประเทศ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดระบบบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดระบบบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test ระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในเขตสุขภาพที่ 5 นำร่องจังหวัดราชบุรี โดยมี ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ เป็นวิทยากร การประชุมครั้งนี้มีบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 100 คน ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กิจกรรม 10 minutes Talk

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ร่วมกับ ทีมพัฒนาคุณภาพผู้ป่วยใน (SLT IPD) จัดกิจกรรม "Ten Minutes Talk" ครั้งที่ 3เรื่อง Update จากการประชุม reform 7+1 การบันทึกทางการพยาบาลจากประชุม Reform 7+1 และการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการปวด เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้านวิชาการและประสบการณ์ร่วมกัน โดยมีนายแพทย์ศุภกร พิทักษ์การกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาคุณภาพและหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ นางศุภรักษ์ แนววงศ์ และนางศิริพร สวยพริ้ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมสันทนาการ ชั้น 3 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รับมอบโล่และเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมการแพทย์

ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบโล่และเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมการแพทย์ ประจำปี 2562 กลุ่มที่ 1 ข้าราชการประเภทอำนวยการ ระดับต้นและระดับสูง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ซึ่งได้รับการคัดเลือกในลำดับที่ 1 ผลงานดีเด่นด้านการผลักดันการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ และลำไส้ตรงสู่การเป็นนโยบายชุดสิทธิประโยชน์ และการทำทะเบียนมะเร็งของประเทศไทย โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดี ณ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดตัวเว็บไซต์ Thai Cancer News

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โดยนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร เปิดตัวเว็บไซต์ Thai Cancer News ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อใช้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ต่อต้านข่าวปลอมโรคมะเร็ง และนำเสนอข้อมูลวิชาการที่นำไปอ้างอิงได้ให้แก่ประชาชน ณ ลาน OPD ชั้น 1 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

มีนาคม เดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “มีนาคม เดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง” โดยมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ การแสดงโมเดลชิ้นเนื้อมะเร็ง สาธิตการใช้กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ และแจกชุด Fit Test ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงให้แก่ประชาชนผู้สนใจ ณ ลาน OPD ชั้น 1 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

การส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนปลายขั้นพื้นฐานสัญจร

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนปลายขั้นพื้นฐานสัญจร” เพื่อให้ศัลยแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และบุคลากรทางการแพทย์ มีความรู้ ความเข้าใจ และเชี่ยวชาญในการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนปลาย ตลอดจนสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้ ณ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ร่วมกิจกรรม "Learn & Share" Thai cancer news

ลุ้นรับเสื้อที่ระลึก เพียง 100 ตัวเท่านั้น(จำนวนจำกัด)
เริ่มวันที่9 -18 มีนาคม 2563

รายละเอียด กติการ่วมกิจ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

กิจกรรมสวดมนต์และเจริญสมาธิ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดกิจกรรมสวดมนต์และเจริญสมาธิ ตามโครงการเสริมพลังคุณธรรมจริยธรรมของกรมการแพทย์ เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของบุคลากร ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 2-6 มีนาคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ผู้บริหารกรมการแพทย์ ร่วมให้ข้อเสนอแนะแผนปฏิรูป (Reform Roadmap)

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยนายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน และนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมให้ข้อเสนอแนะแผนปฏิรูป (Reform Roadmap) แผนปฏิบัติการและผลการดำเนินงาน ภายใต้ประเด็นการปฏิรูป 4 ด้าน (Function Reform, Agenda Reform, Area Reform, System Reform) ในโครงการบูรณาการงานโรคมะเร็งสัญจรของหน่วยงานด้านโรคมะเร็ง กรมการแพทย์ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 ณ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

โครงการบูรณาการงานโรคมะเร็งสัญจรของหน่วยงานด้านโรคมะเร็ง

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการงานโรคมะเร็งสัญจรของหน่วยงานด้านโรคมะเร็ง กรมการแพทย์ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 โดยนายแพทย์เกรียงไกร นามไธสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี กล่าวรายงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงปฐมพร ศิรประภาศิริ ที่ปรึกษากรมการแพทย์ และผู้บริหารจากโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาคทั้ง 7 แห่ง เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ได้มีการจัดกิจกรรมระดมสมองและแบ่งกลุ่มทบทวน Reform Roadmap และจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ด้านโรคมะเร็ง ภายใต้ประเด็นการปฏิรูป 4 ด้าน (Function Reform, Agenda Reform, Area Reform ,System Reform) ณ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคมผู้ป่วยโรคมะเร็ง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ จัดโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคมผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยการทำกิจกรรมตกแต่งผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ เพื่อลดภาวะความตึงเครียดให้แก่ผู้ป่วยและญาติ ณ บริเวณหน้าหอผู้ป่วย ชั้น 6 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

เปิดแล้ว!! คลินิกกัญชาทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ขอเชิญผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะที่ 3 และ 4 ลงทะเบียนสมัครเข้ารับการตรวจบริการ ฟรี ด้วยผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ สูตร THC เด่นขององค์การเภสัชกรรม ตั้งแตค่วันที่ 2 มีนาคม 2563 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00 - 15.00 น.

รายละเอียดและสมัครลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติรับมอบเงินบริจาค

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบเงินบริจาคจากคุณสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช จำนวน 1,028,000 บาท เพื่อมอบแก่สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ประชุมวิชาการด้านโภชนาการ “กินอย่างไร ให้ห่างไกลโรคมะเร็ง”

ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ “กินอย่างไร ให้ห่างไกลโรคมะเร็ง” ในหัวข้อ “โภชนบำบัดกับผู้ป่วยโรคมะเร็ง” โดยมีแพทย์หญิงณัษฐา พิภพไชยาสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์ น.อ.หญิงบุชชา พราหมณสิทธิ์ พล.อ.ต.นพ.วิบูลย์ ตระกูลฮุน ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนบำบัดและทีมโภชนบำบัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อให้ผู้ป่วย ญาติ และประชาชนผู้สนใจ มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลด้านโภชนาการให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

คัดกรองผู้โดยสารขาเข้า เพื่อเฝ้าระวังผู้ติดเชื้อ COVID-19

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมปฏิบัติภารกิจคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางเข้าประเทศไทย เพื่อเฝ้าระวังและค้นหาผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ณ ด่านคัดกรอง ท่าอากาศยานดอนเมือง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

กิจกรรมสวดมนต์และเจริญสมาธิ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดกิจกรรมสวดมนต์และเจริญสมาธิ ตามโครงการเสริมพลังคุณธรรมจริยธรรมของกรมการแพทย์ เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของบุคลากร ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ MOU กับ Yangon Specialty Hospital

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โดยนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและการแพทย์ (MOU) กับ Yangon Specialty Hospital สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พร้อมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาศักยภาพศัลยแพทย์ ด้านมะเร็งตับและทางเดินน้ำดี เพื่อพัฒนาทักษะศัลยแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน ในเขตบริการสุขภาพที่มีความเสี่ยงสูงของกลุ่มประเทศอาเซียน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเชี่ยวชาญการผ่าตัดมะเร็งตับโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมากขึ้น ณ โรงพยาบาลการแพทย์เฉพาะทางย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการงานวิจัยทางคลินิกสำหรับพยาบาล

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการงานวิจัยทางคลินิกสำหรับพยาบาล โดยมี ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ เป็นประธาน และมีพยาบาลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติและโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาคทั้ง 7 แห่ง เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 40 คน ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

Basic Principle of Colposcopy and Management of Abnormal

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ โรงพยาบาลอุดรธานี และชมรมคอลโปสโคปีและพยาธิสภาพปากมดลูกแห่งประเทศไทยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Basic Principle of Colposcopy and Management of Abnormal Cervical Cancer Screening เพื่อพัฒนาศักยภาพของแพทย์สูตินรีเวชและพยาบาลวิชาชีพ ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกและการใช้กล้อง Colposcopy & LEEP โดยมีนายแพทย์ณรงค์ ธาดาเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีเป็นประธานในพิธีเปิด และผศ.พญ.พิสมัย เจริญปัญญวิชย์ ประธานชมรมคอลโปสโคปีและพยาธิสภาพปากมดลูกแห่งประเทศไทยกล่าวรายงาน โดยการประชุมครั้งนี้มีแพทย์และพยาบาลข้าร่วมอบรมจำนวน 90 คน ณ โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคมผู้ป่วยโรคมะเร็ง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ จัดโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคมผู้ป่วยโรคมะเร็ง ด้วยการทำกิจกรรมประดิษฐ์ตกแต่ง “ถุงผ้าเดคูพาจ” เพื่อลดภาวะความตึงเครียดให้แก่ผู้ป่วยและญาติ ณ บริเวณหน้าหอผู้ป่วย ชั้น 6 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DNA Test ระดับชาติ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติร่วมกับโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดระบบบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DNA Test ระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในเขตสุขภาพที่ 6 นำร่องจังหวัดชลบุรี โดยมีดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ เป็นวิทยากร การประชุมครั้งนี้มีบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 150 คน ณโรงแรมรัตนชล จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รับมอบการปรับปรุงภูมิทัศน์ส่วนผนังห้องอาคารของโรงพยาบาล

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานรับมอบการปรับปรุงภูมิทัศน์ส่วนผนังห้องอาคารของโรงพยาบาล จาก บริษัท Si-am Media Press Product จำกัด จากโครงการ CSR ภายใต้ชื่อ "สร้างสรรค์ผนังสวย ด้วยใจ" โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในห้องตรวจ OPD ให้สวยงาม สบายตาแก่ผู้รับบริการ โดยใช้ wallpaper ชนิดที่มีความปลอดภัยและเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่ไม่ซ้ำใคร ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

วางแผนการจัดทำนวัตกรรมหมอนรองนั่งในผู้ป่วยหลังการผ่าตัด

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยทีมคณะกรรมการทีม ECT GI พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.นันทกฤษณ์ ยอดพิจิตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสชนก จงประสิทธิ์พร จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ประชุมวางแผนการจัดทำนวัตกรรมหมอนรองนั่ง ในผู้ป่วยหลังการผ่าตัดมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ที่มีแผลหรือสายระบายบริเวณฝีเย็บ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลงานนวัตกรรมให้มีมาตรฐาน และทำให้ผู้ป่วยรู้สึกสุขสบาย ส่งผลดีต่อการพักฟื้นหลังผ่าตัด ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ตามรอยกระบวนการดูแลผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก

คณะกรรมการทีม ECT Gynae สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ดำเนินการตามรอยกระบวนการดูแลผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก เพื่อประเมินประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยตาม CPG & CNPG ให้ครอบคลุมทุกกระบวนการให้เกิดผลการรักษาที่ดี ปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน ผู้ป่วยได้รับความพึงพอใจสูงสุด พร้อมทั้งพัฒนาระบบด้วยการให้ความรู้เชิงรุกแก่ผู้ป่วย และพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ณ หอผู้ป่วย ชั้น 6 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

NCI TRI TEAM ร่วมแข่งขันรายการ IRONMAN 70.3

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส่งนักไตรกีฬา NCI TRI TEAM ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เข้าร่วมการแข่งขันรายการ IRONMAN 70.3 Bangsaen ,Thailand ณ หาดบางแสน อำเภอเมืองฯ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ร่วมภารกิจคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าเพื่อเฝ้าระวังผู้ติดเชื้อCOVID-19

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมปฏิบัติภารกิจคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางเข้าประเทศไทย เพื่อเฝ้าระวังและค้นหาผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ณ ด่านคัดกรอง ท่าอากาศยานดอนเมือง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

กิจกรรม 10 minutes Talk

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและทีมพัฒนาคุณภาพผู้ป่วยใน จัดกิจกรรม 10 minutes Talk ครั้งที่ 2 เรื่อง Reform 7+1 ,ร่วมแชร์ แบ่งปัน ป้องกัน pressure injury และการยื่นภาษีประจำปี 2562 โดยนายแพทย์ศุภกร พิทักษ์การกุล หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ นางรังสิยา บัวส้ม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ และ นางมัลลิกา ไวยรุต พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นวิทยากร เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและประสบการณ์ร่วมกัน ณ ห้องประชุมสันทนาการ ชั้น 3 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

กิจกรรมสวดมนต์และเจริญสมาธิ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดกิจกรรมสวดมนต์และเจริญสมาธิ ตามโครงการเสริมพลังคุณธรรมจริยธรรมของกรมการแพทย์ เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของบุคลากร ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคมผู้ป่วยโรคมะเร็ง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ จัดโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคมผู้ป่วยโรคมะเร็ง ด้วยการทำกิจกรรมประดิษฐ์ตกแต่ง “เดคูพาจบนงานไม้” เพื่อลดภาวะความตึงเครียดให้แก่ผู้ป่วยและญาติ ณ บริเวณหน้าหอผู้ป่วย ชั้น 6 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Week

นายสมศักดิ์ วงศานราธิบ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และทีมบุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Week ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำความสะอาดสถานที่ เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อมแจกหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือให้แก่ประชาชน ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ผู้แทนอัญเชิญหนังสือลงนามรับสั่งถึงสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ผู้แทนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อัญเชิญหนังสือลงนามรับสั่ง ถึงนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และหารือผู้เกี่ยวข้องเชิญบุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการวางแผนให้บริการ การวิจัย และกำหนดอัตราค่าบริการการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง โครงการศูนย์บำบัดรักษาโปรตอน-คาร์บอนแห่งชาติ ศรีสวางควัฒน ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

กิจกรรมสวดมนต์และเจริญสมาธิ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดกิจกรรมสวดมนต์และเจริญสมาธิ ตามโครงการเสริมพลังคุณธรรมจริยธรรมของกรมการแพทย์ เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของบุคลากร ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 3-14 กุมภาพันธ์ 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ร่วมภารกิจคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าเพื่อเฝ้าระวังผู้ติดเชื้อ COVID-1

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมปฏิบัติภารกิจคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางเข้าประเทศไทย เพื่อเฝ้าระวังและค้นหาผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ณ ด่านคัดกรอง ท่าอากาศยานดอนเมือง เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาตินำทีมบุคลากรร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต

นายสมศักดิ์ วงศานราธิบ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ นำทีมบุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมทำความดีช่วยเหลือสังคมด้วยการบริจาคโลหิต ในกิจกรรม “จิตอาสา บริจาคโลหิต” ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการคุณภาพ ครั้งที่ 1/2563

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการคุณภาพ (Quality Steering Team : QST) ครั้งที่ 1/2563 เพื่อปรึกษาหารือถึงความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของทีมพัฒนาคุณภาพ โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ประชุมชี้แจงโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี และโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดระบบบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DNA Test ระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในเขตสุขภาพที่ 2 นำร่องจังหวัดตาก พิษณุโลก และอุตรดิตถ์ โดยมี ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ เป็นวิทยากร การประชุมครั้งนี้มีบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 120 คน ณ โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

การประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคมผู้ป่วยโรคมะเร็ง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ จัดโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคมผู้ป่วยโรคมะเร็ง ด้วยการทำกิจกรรมประดิษฐ์ถุงผ้ารักโลก เพื่อลดภาวะความตึงเครียดให้แก่ผู้ป่วยและญาติ ณ บริเวณหน้าหอผู้ป่วย ชั้น 6 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติผลิตหน้ากากอนามัยแจกผู้รับบริการ

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร และประชาชนผู้สนใจ ร่วมกันผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้า สำหรับแจกจ่ายให้กับผู้รับบริการ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ณ ลาน OPD ชั้น 1 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ผลิตแอลกอฮอล์เจลแจกผู้รับบริการฟรี

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมทีมผู้บริหาร ทีมเภสัชกร แจกแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้ผู้รับบริการฟรี เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยแอลกอฮอล์เจลล้างมือผลิตโดยเภสัชกร กลุ่มงานเภสัชกรรม สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจที่ด่านคัดกรองสนามบินดอนเมือง

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจทีมแพทย์-พยาบาลของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่คัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางเข้าประเทศไทย เพื่อเฝ้าระวังและค้นหาผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ณ ด่านคัดกรอง ท่าอากาศยานดอนเมือง เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ตรวจเยี่ยมคลินิกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมผู้บริหาร และคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้การต้อนรับนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ในโอกาสตรวจเยี่ยมคลินิกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ห้องแยก Isolated room หอผู้ป่วย Cohort ward และห้องแยกความดันลบ Modified AIIR ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

กิจกรรม 10 minutes Talk

ทีมพัฒนาคุณภาพผู้ป่วยใน ร่วมกับ กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรม 10 minutes Talk ครั้งที่ 1 เรื่อง update 2019 – nCoVb และเทคนิคการเจาะเลือด & H/C โดยนายแพทย์ศุภกร พิทักษ์การกุล หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ และนายอนุพงษ์ ไชยมูล หัวหน้างานเจาะเลือดและจัดการสิ่งส่งตรวจ เป็นวิทยากร เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและประสบการณ์ร่วมกัน ณ ห้องประชุมภารกิจด้านการพยาบาล ชั้น 6 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

เปิดคลินิกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โดยนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร เตรียมความพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉิน ด้วยการเปิดคลินิกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019และห้องแยกเดี่ยว หรือ modified AIIR รวมถึง cohort ward เพื่อคัดกรอง วินิจฉัย และดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการระบบทางเดินหายใจ ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดกิจกรรม 4 กุมภาพันธ์ วันมะเร็งโลก

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดกิจกรรม 4 กุมภาพันธ์ วันมะเร็งโลก (World Cancer Day) โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม ณ ลาน OPD ชั้น 1 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ร่วมพิธีเปิดศูนย์เชี่ยวชาญรักษาโรคมะเร็งของโรงพยาบาลนครท่าฉลอม

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ นำโดยนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมพิธีเปิดศูนย์เชี่ยวชาญรักษาโรคมะเร็งของโรงพยาบาลนครท่าฉลอม พร้อมจัดแสดงนิทรรศการความรู้เรื่องโรคมะเร็ง และแจกชุดตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงด้วยวิธี Fit Test ให้แก่ประชาชนผู้สนใจ โดยมี ดร. สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ณ โรงพยาบาลนครท่าฉลอม เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

อบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 22 ณ โรงแรมอินทรา รีเจนท์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ประชุมปรึกษาหารือกำหนดแนวทางการส่งต่อผู้ป่วย

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันประสาทวิทยา ประชุมปรึกษาหารือกำหนดแนวทางการส่งต่อผู้ป่วย เพื่อเข้ารับการรักษาเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งด้วยการฉายแสงโดยใช้เครื่องฉายรังสี (Cyber Knife) ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และการส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการปรึกษาที่สถาบันประสาทวิทยา ตามนโยบายการใช้ทรัพยากรร่วมกันของโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ (Resource Sharing) โดยมีนายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา นายแพทย์จุมพล สิงห์หิรัญนุสรณ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภารกิจด้านการพยาบาล ชั้น 6 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคมผู้ป่วยโรคมะเร็ง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ จัดโคงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคมผู้ป่วยโรคมะเร็ง ด้วยการทำกิจกรรมประดิษฐ์ งาน "เดคูพาธ ถุงผ้ารักโลก" เพื่อลดภาวะความตึงเครียดให้แก่ผู้ป่วยและญาติ ณ บริเวณลานหน้าหอผู้ป่วย ชั้น 6 อาคารวิเคราะห์และบำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ส่งทีมพัฒนาระบบ HIS เป็นพี่เลี้ยงแนะนำการใช้

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้การสนับสนุนทีมพัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาลและทีมพยาบาลวิชาชีพ เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาแนะนำการใช้งานระบบสารสนเทศโรงพยาบาลระบบใหม่ (HIS) แก่บุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี ณ โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 27 - 28 มกราคม 256

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดคลินิกมลพิษ

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดคลินิกมลพิษ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากพิษของ PM2.5 และแจกหน้ากากอนามัย N95 แก่บุคลากร ผู้ป่วย และผู้รับบริการ สวมใส่ป้องกันมลพิษและโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

เชิญชวนบุคลากร สมัครเข้าร่วมกิจกรรม “ก้าวท้าใจ Season 1”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ เชิญชวนบุคลากรสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “ก้าวท้าใจ Season 1” ด้วยการจัดบูธรณรงค์และรับสมัคร พร้อมมอบของที่ระลึก เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรออกกำลังกายและเป็นต้นแบบด้านสุขภาพให้แก่ประชาชน โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธาน ณ บริเวณหน้าห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รับรางวัลนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการโรคมะเร็ง ครบรอบ 20 ปี

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โดยนางสาวิตี น้อยนวล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การนำเสนอผลงานประเภทนวัตกรรม จากคลิปวีดิโอ เรื่อง “เคล็ดลับทวารใหม่ที่ดี เริ่มต้นที่ความเข้าใจ” ในการประชุมวิชาการโรคมะเร็ง ครบรอบ 20 ปี โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ซ้อมแผนรับมือผู้ป่วยโรคปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อไวรัสอู่ฮั่น

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ซ้อมแผนรับมือผู้ป่วยโรคปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อไวรัส ที่มีประวัติการเดินทางจากเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือโรคปอดอักเสบรุนแรง ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน ในประชุมวิชาการโรคมะเร็ง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน ในประชุมวิชาการโรคมะเร็งของโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีผลงานร่วมนำเสนอจำนวนทั้งสิ้น 4 เรื่อง เรื่องที่ 1. Cytoreductive Surgery and Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy in Thailand:Single Center Experience โดยแพทย์หญิงชญานิษฐ์ ศิริไสย นายแพทย์ชำนาญการ เรื่องที่ 2. โรคอ้วนและน้ำหนักเกินกับความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งเต้านมของผู้มารับบริการที่คลินิกเต้านม สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยนายวิชัย ปุริสา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ เรื่องที่ 3 . การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงที่มีการรักษา แบบ multimodality treatment สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยนางมัลลิกา ไวยรุต พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เรื่องที่ 4. เคล็ดลับทวารใหม่ที่ดี เริ่มต้นที่ความเข้าใจ โดยนางสาวิตี น้อยนวล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ส่งผู้เชี่ยวชาญเป็นวิทยากร

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โดยดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ พร้อมด้วยแพทย์หญิงวรางคณา โกละกะ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งปากมดลูก เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง Colonic Cancer Screening Update และ Current and Future Trend Cervical Cancer Screening in Thailand ในการประชุมวิชาการโรคมะเร็ง “New Trend in the Treatment of Cancer” ซึ่งจัดโดยโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ออกหน่วยแพทย์เฉพาะทางอาสา กรมการแพทย์ เพื่อประชาชนในถิ่นทุรกันดาร

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ นำทีมบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมด้วยรถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mobile Digital Mammography) ร่วมออกหน่วยในโครงการ “หน่วยแพทย์เฉพาะทางอาสา กรมการแพทย์ เพื่อประชาชนในถิ่นทุรกันดาร พื้นที่โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา” โดยให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมแก่ประชาชนที่สนใจ ณ โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

“มกราคม เดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งปากมดลูก”

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “มกราคม เดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งปากมดลูก” เพื่อให้ประชาชนเห็นถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรค กระตุ้นให้เกิดการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และรับการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลาน OPD ชั้น 1 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ประกาศเจตนารมณ์การกำกับดูแลองค์กรที่ดีของกรมการแพทย์

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์การกำกับดูแลองค์กรที่ดีของกรมการแพทย์ พร้อมหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมการแพทย์ ผ่านการถ่ายทอดสดทาง YouTube (DMS Live : Channel 1) ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ตามรอยกระบวนการดูแลผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

ทีมนำทางคลินิกระบบทางเดินอาหาร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ดำเนินการตามรอยกระบวนการดูแลผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง (Clinical Tracer) เพื่อประเมินประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยตาม CPG & CNPG ให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ ทำให้เกิดผลการรักษาที่ดี ปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน ผู้ป่วยมีความพึงพอใจสูงสุด พร้อมทั้งพัฒนาระบบด้วยการให้ความรู้เชิงรุกแก่ผู้ป่วย และพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ณ หอผู้ป่วยใน สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Security Management System : ISMS) ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับ การรับรองมาตรฐานจากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ จาก บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีนางสุวรรณา หรรษาจารุพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

คณะผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมลงนามถวายพระพร

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร ถวายแจกันดอกไม้ และร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ณ วังศุโขทัย เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ร่วมสรุปประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาล

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล พร้อมคณะผู้บริหารหลักสูตรของภารกิจด้านการพยาบาลสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ร่วมฟังการสรุปประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2562 ทั้งร่วมวางแผนการฝึกปฏิบัติในภาคเรียน 2563 ต่อไปด้วย ณ ห้องประชุมภารกิจด้านการพยาบาล ชั้น 6 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคมผู้ป่วยโรคมะเร็ง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ จัดโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคมผู้ป่วยโรคมะเร็ง ด้วยการทำกิจกรรมประดิษฐ์ถุงผ้ารักโลก เพื่อลดภาวะความตึงเครียดให้แก่ผู้ป่วยและญาติ ณ บริเวณหน้าหอผู้ป่วยชั้น 6 อาคารวิเคราะห์และบำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ พระราชทานเงินบริจาคเพื่อผู้ป่วยยากไร้

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โปรดให้ผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานเพื่อผู้ป่วยยากไร้สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้การต้อนรับ ณ ลานเพลินภิรมย์ ชั้น 6 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติและสถาบันประสาทวิทยา สำรวจพื้นที่เพื่อ

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และนายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา นำทีมงานของอาจารย์ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ จากบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลโพรเจคแอดมินิสเตรชั่น จำกัด (INTER PAC) เข้าสำรวจพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกเพื่อออกแบบก่อสร้างอาคารร่วมกัน ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติและสถาบันประสาทวิทยา เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

กิจกรรม Countdown แก่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาล

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร ส่งมอบของขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาล โดยจัดกิจกรรม Countdown ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563 ณ บริเวณหอผู้ป่วย ชั้น 6 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ออกหน่วยดูแลประชาชน

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดทีมแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์ ดูแลประชาชนที่เดินทางมาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ บริเวณท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

กีฬาสีสัมพันธ์สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ประจำปี 2562

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ประจำปี 2562 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความสมัครสมานสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รวมภาพกิจกรรมอื่นๆ หลังปี 2562
รวมภาพกิจกรรมอื่นๆ หลังปี 2561
รวมภาพกิจกรรมอื่นๆ หลังปี 2560