ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง
 
ประกาศประกวดราคาจ้าง 2/6/66
 • จ้างตัดเย็บชุดเครื่องแต่งกายและชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 กลุ่ม ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 819,340.0 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาซื้อ 19/5/66
 • ซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภาพถ่ายทางการแพทย์ระบบดิจิตอล จำนวน 2 ชุด ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 3,000,000.00 บาท (สามล้านบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาซื้อ 19/5/66
 • ซื้อชุดคอมพิวเตอร์พร้อมจออ่านภาพเอกซเรย์ดิจิตอลขนาดไม่น้อยกว่า 6 ล้านพิกเซลชนิดจอเดี่ยว (Diagnostic Workststion 6 MP Monitor Fusion) จำนวน 3 ชุด ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 2,250,000.00 บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาซื้อ 9/5/66
 • ซื้อระบบ Hyper-converged infrastructure จำนวน 1 ระบบ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 4,980,000.00 บาท (สี่ล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาซื้อ 9/5/66
 • ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับเจาะหน้าท้องในการผ่าตัดด้วยกล้อง จำนวน 33 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 9,992,660.45 บาท (เก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยหกสิบบาทสี่สิบห้าสตางค์)

ประกาศประกวดราคาซื้อ 24/4/66
 • ซื้อกระดาษเช็ดมือแบบแผ่น และกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 599,200.00 บาท

ตารางแสดงราคากลาง 12/4/66
 • ซื้อระบบบริหารจัดการข้อมูลทางรังสี พร้อมชุดปรับศักยภาพและอุปกรณ์ควบคุมคุณภาพลำรังสีสำหรับเครื่องฉายรังสีแบบเกลียวหมุน (The Data Management System with Upgrading Kit and Quality Assurance Tool for Helical Radiation Machine) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 69,490,000.00 บาท
ประกาศประกวดราคาซื้อ 4/4/66
 • ซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 5,710,000.00 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาซื้อ 30/3/66
 • ซื้อกระดาษเช็ดมือแบบแผ่น และกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 599,200.00 บาท

ประกาศประกวดราคาจ้าง 20/3/66
 • จ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์เต้านม พร้อมเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัล จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 39,916,800.00 บาท

ตารางแสดงราคากลาง 15/3/66
 • จ้างจัดหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นเงิน 4,700,000.00 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาจ้าง 8/3/66
 • จ้างเหมาจัดกิจกรรมรณรงค์ต้านภัยมะเร็งทั้งภายในและภายนอกสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 200,000.00 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 3/3/66
 • ซื้อชุดเครื่องนอนผู้ป่วยและผ้าที่ใช้ในโรงพยาบาล จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,333,020.00 บาท

ประกาศประกวดราคาจ้าง 2/3/66
 • จ้างเหมาพัฒนาระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร ERP (Enterprise Resource Planning) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 4,000,000.00 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 27/2/66
 • ซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดส่องกล้อง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 4,000,000.00 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อ 27/2/66
 • ซื้อถุงขยะสีแดง พิมพ์ตรา และถุงขยะสีดำ จำนวน 4 รายการ ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 582,000.00 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อ 27/2/66
 • ซื้อหลอดสำหรับบรรจุเลือดและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเจาะเลือดผู้ป่วย จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,112,368.00 บาท
ตารางแสดงราคากลาง 24/2/66
 • จ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์เต้านม พร้อมเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัล จำนวน 1,880 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 2,756,080.00 บาท

ประกาศประกวดราคาจ้าง 24/2/66
 • จ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) จำนวน 20 รายการ ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงิน 9,247,676.00 บาท (เก้าล้านสองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาซื้อ 21/2/66
 • ซื้ออุปกรณ์ถุงเก็บสิ่งขับถ่ายจากลำไส้และถุงเก็บน้ำปัสสาวะจากรูเปิดหน้าท้อง จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 4,954,171.00 บาท
ตารางแสดงราคากลาง 20/2/66
 • จ้างเหมาพัฒนาโปรแกรม TCB เพื่อรองรับการใช้งานรวมกับโปรแกรม Cancer Anywhere จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 2,800,000.00 บาท
ประกาศประกวดราคาซื้อ 20/2/66
 • ซื้อชุดผู้ป่วย จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 682,660.00 บาท
ประกาศประกวดราคาซื้อ 17/2/66
 • ซื้อชุดให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 4,359,800.00 บาท (สี่ล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาซื้อ 16/2/66
 • ซื้อเตียงผ่าตัด จำนวน 1 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 2,000,000.00 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 

ประกาศประกวดราคาซื้อ 15/2/66
 • ซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้อที่อุณหภูมิเยือกแข็ง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,300,000.00 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 14/2/66
 • ซื้อน้ำยาตรวจสารเคมีทั่วไปในเลือด จำนวน 63 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 5,221,264.50 บาท (ห้าล้านสองแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์)

ประกาศประกวดราคาซื้อ 8/2/66
 • ซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง พร้อมเครื่องดูดควัน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,650,000.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

ประกาศประกวดราคาซื้อ 6/2/66
 • ซื้อสายลวดนำสายสวนขนาดเล็กเพื่อการรักษา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 3,380,000.00 บาท

ตารางแสดงราคากลาง 1/2/66
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 4,700,000.00 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาซื้อ 19/1/66
 • ซื้อน้ำยาสำหรับจำแนกชนิดและทดสอบความไวของเชื้อจุลชีพ อาหารเลี้ยงเชื้อและอุปกรณ์ประกอบสำหรับงานจุลชีววิทยา จำนวน 13 รายการ (ครั้งที่ 2) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 608,900.00 บาท (หกแสนแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาซื้อ 18/1/66
 • ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,259,390.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาซื้อ 18/1/66
 • ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,259,390.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 

ประกาศประกวดราคาจ้าง 11/1/66
 • จ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์เต้านม พร้อมเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัล จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding) 
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 39,897,090.00 บาท

ประกาศประกวดราคาจ้าง 11/1/66
 • จ้างเหมาบริการโครงการการพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสุขภาพระดับชาติ จำนวน 6 รุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 3,033,600.00 บาท (สามล้านสามหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)
ตารางแสดงราคากลาง 5/1/66
 • จ้างเหมาบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานด้านไอที จำนวน 5 คน โดยใช้เงินบริจาค เป็นเงิน 1,200,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)
เข้าดูเอกสารจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ปี 2565 ลงไป