ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง
 
ตารางแสดงราคากลาง 1/2/66
  • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 4,700,000.00 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาซื้อ 19/1/66
  • ซื้อน้ำยาสำหรับจำแนกชนิดและทดสอบความไวของเชื้อจุลชีพ อาหารเลี้ยงเชื้อและอุปกรณ์ประกอบสำหรับงานจุลชีววิทยา จำนวน 13 รายการ (ครั้งที่ 2) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 608,900.00 บาท (หกแสนแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาซื้อ 18/1/66
  • ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,259,390.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาซื้อ 18/1/66
  • ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,259,390.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 

ประกาศประกวดราคาจ้าง 11/1/66
  • จ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์เต้านม พร้อมเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัล จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding) 
    ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 39,897,090.00 บาท

ประกาศประกวดราคาจ้าง 11/1/66
  • จ้างเหมาบริการโครงการการพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสุขภาพระดับชาติ จำนวน 6 รุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 3,033,600.00 บาท (สามล้านสามหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)
ตารางแสดงราคากลาง 5/1/66
  • จ้างเหมาบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานด้านไอที จำนวน 5 คน โดยใช้เงินบริจาค เป็นเงิน 1,200,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)
เข้าดูเอกสารจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ปี 2565 ลงไป