ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง
 
ประกาศประกวดราคาซื้อ 21/12/65
 • ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารบ่งชี้มะเร็งในเลือดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 7,477,721.75 บาท (เจ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)

ประกาศประกวดราคาจ้าง 21/12/65
 • จ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องจำลองการรักษาด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ขนาด 1.5 เทสลา (MRI Simulator) จำนวน 1 งาน ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 9,917,000.00บาท (เก้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาซื้อ 14/12/65
 • ซื้อน้ำยาตรวจปริมาณสารพันธุกรรมของไวรัสตับอักเสบบี น้ำยาตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบและไวรัสเอชไอวีในเลือดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 4,851,785.38 บาท (สี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาทสามสิบแปดสตางค์)

ประกาศประกวดราคาซื้อ 14/12/65
 • ซื้อน้ำยาล้างไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์สำหรับอบฆ่าเชื้อด้วยระบบอุณหภูมิต่ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 3,924,600.00 บาท (สามล้านเก้าแสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาซื้อ 14/12/65
 • น้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดทางห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยาและวัสดุควบคุมคุณภาพภายนอกทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 7 รายการ

ประกาศประกวดราคาซื้อ 14/12/65
 • น้ำยาสำหรับตรวจวัดการแข็งตัวของเลือดทางห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา จำนวน 7 รายการ

ประกาศประกวดราคาซื้อ 14/12/65
 • ซื้อน้ำยาสำหรับจำแนกชนิดและทดสอบความไวของเชื้อจุลชีพ อาหารเลี้ยงเชื้อและอุปกรณ์ประกอบสำหรับงานจุลชีววิทยา จำนวน 13 รายการ 
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 608,900.00 บาท (หกแสนแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาจ้าง 30/11/65
 • จ้างเหมาบริการถ่ายภาพแมมโมแกรม การอ่านผลตรวจและการออกผลตรวจ จำนวนผู้มารับบริการไม่เกิน 1,600 ราย ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,120,000.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาซื้อ 29/11/65
 • ซื้ออาหารคนไข้ (อาหารทางการแพทย์) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 945,880.00 บาท 

ตารางแสดงราคากลาง 28/11/65
 • จ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์เต้านม พร้อมเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัล จำนวน 3,000 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 4,404,000.00 บาท

ตารางแสดงราคากลาง 25/11/65
 • จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องวางแผนการรักษา (Treatment Planning System) แบบรวมอะไหล่ หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-001-0026/63-001 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 3,648,750.00 บาท (สามล้านหกแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ตารางแสดงราคากลาง 25/11/65
 • จ้างบำรุงรักษาเครื่องสอดใส่สารกัมมันตรังสีชนิดอัตรารังสีสูง พร้อมระบบวางแผนการรักษาและชุดโปรแกรมจัดการข้อมูลภาพและปริมาณรังสีของผู้ป่วย แบบรวมอะไหล่ หมายเลขครุภัณฑ์ 6525-008-0002/64-001 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 2,819,250.00 บาท (สองล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาซื้อ 23/11/65
 • ซื้อน้ำดื่มสะอาดที่มีคุณภาพสำหรับผู้ป่วย ญาติ และผู้มารับบริการ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 18.9 ลิตร จำนวน 13,000 ถัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 653,770.00 บาท 

ประกาศประกวดราคาจ้าง 22/11/65
 • จ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) จำนวน 20 รายการ กำหนดรับประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 11,081,450.00 บาท (สิบเอ็ดล้านแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาจ้าง 1/11/65
 • จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จำนวน 27 คน ระยะเวลา 10 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 4,218,158.00 บาท (สี่ล้านสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาซื้อ 1/11/65
 • ซื้อเครื่องวัดและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของตับ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,350,000.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาซื้อ 1/11/65
 • ซื้อกล้องส่องตรวจรักษากระเพาะอาหารแบบ 2 ช่อง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,500,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาซื้อ 1/11/65
 • ซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้เล็กชนิดวิดีทัศน์ Double Balloon สถาบันมะเร็งแห่งชาติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 4,000,000.00 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาซื้อ 26/10/65
 • ซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยระบบไฟฟ้า สถาบันมะเร็งแห่งชาติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,650,000.00 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 21/10/65
 • ซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 15 kw สถาบันมะเร็งแห่งชาติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 5,000,000.00 บาท
ตารางแสดงราคากลาง 17/10/65
 • ซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวีดีทัศน์ (Gastro Videoscope) สถาบันมะเร็งแห่งชาติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,400,000.00 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 7/10/65
 • ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่ระดับประสิทธิภาพสูงแบบ 4 มิติ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 6,000,000.00 บาท

ตารางแสดงราคากลาง 29/9/65
 • จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ระบบหลอดเลือดระนาบเดี่ยวแบบทำงานร่วมกับเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ แบบรวมอะไหล่ (TOP) หมายเลขครุภัณฑ์ X.64 จำนวน 1 ชุด
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,722,000.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ตารางแสดงราคากลาง 23/9/65
 • จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล แบบรวมอะไหล่ทุกชิ้นส่วน หมายเลขครุภัณฑ์ X.57 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,558,625.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นแปดพันหกร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

ตารางแสดงราคากลาง 23/9/65
 • จ้างบำรุงรักษาเครื่องจำลองการรักษาแบบคอมพิวเตอร์ (Computer Tomography Simulator) แบบรวมอะไหล่ หมายเลขครุภัณฑ์ X.59 จำนวน 1 เครื่อง
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,535,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ตารางแสดงราคากลาง 23/9/65
 • จ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตร้าซาวด์ ยี่ห้อ Supersonic แบบรวมอะไหล่ หมายเลขครุภัณฑ์ X.57/1 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 509,025.00 บาท (ห้าแสนเก้าพันยี่สิบห้าบาทถ้วน)
ตารางแสดงราคากลาง 22/9/65
 • จ้างเหมาจัดเก็บเอกสารทางราชการของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จำนวน 1 งาน ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 969,485.06 บาท (เก้าแสนหกหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบห้าบาทหกสตางค์)
ตารางแสดงราคากลาง 22/9/65
 • จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จำนวน 1 งาน ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 820,000.00 บาท (แปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
ตารางแสดงราคากลาง 22/9/65
 • จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารสถานที่ และทรัพย์สิน สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จำนวน 12 คน ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 3,022,320.00 บาท (สามล้านสองหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
ตารางแสดงราคากลาง 21/9/65
 • จ้างบำรุงรักษาเครื่องเร่งอนุภาคที่ผลิตเฉพาะโฟตอน พลังงานไม่เกิน 6 MV แบบรวมอะไหล่ หมายเลขครุภัณฑ์ ร.315-6 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 2,570,000.00 บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
ตารางแสดงราคากลาง 21/9/65
 • จ้างบำรุงรักษาเครื่องรังสีรักษาระหว่างผ่าตัด (IORT) LIAC แบบรวมอะไหล่ หมายเลขครุภัณฑ์ ร.499-1 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 4,229,000.00 บาท (สี่ล้านสองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
ตารางแสดงราคากลาง 21/9/65
 • จ้างบำรุงรักษาเครื่องฉายรังสีศัลยกรรม CyberKnife พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งานครบชุด แบบรวมอะไหล่ หมายเลขครุภัณฑ์ ร.393-3 จำนวน 1 ชุด ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 13,141,937.80 บาท (สิบสามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทแปดสิบสตางค์)

ตารางแสดงราคากลาง 21/9/65
 • จ้างบำรุงรักษาเครื่องฉายรังสีชนิด Helical Radiation Delivery พร้อมเครื่องวางแผนการรักษา เครื่องวัดรังสีและชุดควบคุมคุณภาพ แบบรวมอะไหล่ หมายเลขครุภัณฑ์ ร.393-2/60 จำนวน 1 ชุด  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 12,097,181.20 บาท (สิบสองล้านเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์) 

ประกาศประกวดราคาจ้าง 21/9/65
 • จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ และม่านอากาศ จำนวน 647 เครื่อง ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงินทั้งสิ้น 681,147.00 บาท (หกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาจ้าง 15/9/65
 • จ้างเหมาบริการตรวจเพทสแกน (PET Scan) จำนวน 100 ครั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 2,500,000.00 บาท

ตารางแสดงราคากลาง 15/9/65
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)จ้างเหมาบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 1,148,280.04 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันสองร้อยแปดสิบบาทสี่สตางค์)

ประกาศประกวดราคาจ้าง 14/9/65
 • จ้างเหมาแปลผลภาพถ่ายรังสีทรวงอกคลินิกสุขภาพ จำนวน 25,000 ราย กำหนดรับประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,250,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาจ้าง 12/9/65
 • จ้างสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ จำนวน 697 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 816,979.48 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสี่สิบแปดสตางค์)
ประกาศประกวดราคาจ้าง 9/9/65
 • จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,780,000.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาจ้าง 9/9/65
 • จ้างเหมาเก็บขยะสารเคมีอันตรายภายในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,330,224.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นสองร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)

ตารางแสดงราคากลาง 9/9/65
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เช่าสถานที่จัดเก็บพัสดุของทางราชการหน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 600,000.00 บาท (หกแสนบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาจ้าง 7/9/65
 • จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับระบบสารสนเทศโรงพยาบาล จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 3,200,000.00 บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาจ้าง 7/9/65
 • จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายห้อง Data Center จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,600,000.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาจ้าง 6/9/65
 • จ้างเหมาบริการซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วยและผ้าต่างๆที่ใช้บริการทางการแพทย์ จำนวนประมาณ 438,000 กิโลกรัม เป็นเงิน 5,694,000.00 บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้าง 5/9/65
 • จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จำนวน 27 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 5,000,000.00 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาจ้าง 1/9/65
 • จ้างเหมาบริการพนักงานเวรเปล ภายในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จำนวน 24 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 5,661,000.00 บาท (ห้าล้านหกแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาจ้าง 31/8/65
 • จ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) จำนวน 20 รายการ ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 17,132,500.00 บาท (สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาซื้อ 26/8/65
 • ซื้อเข็มเจาะดูดชิ้นเนื้อเต้านมระบบสุญญากาศพร้อมชุดเข็มฝังขดลวดระบุตำแหน่งรอยโรคมะเร็ง จำนวน 120 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 2,160,000.00 บาท (สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาจ้าง 24/8/65
 • จ้างเหมาอาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ-พิเศษ (ไทยและต่างชาติ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 18,542,000.00 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 24/8/65
 • ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อและน้ำยาล้างเครื่องมือแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 2,000,000.000 บาท

ประกาศประกวดราคาจ้าง 24/8/65
 • จ้างเหมาบริการตรวจเพทสแกน (PET Scan) จำนวน 100 ครั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 2,500,000.00 บาท

ประกาศราคากลาง 17/8/65
 • ซื้อหลอดเอกซเรย์สำหรับเครื่องจำลองการรักษาแบบคอมพิวเตอร์ (Computer Tomography Simulator) จำนวน 1 หลอด เป็นเงิน 3,600,000.00 บาท (สามล้านหกแสนบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศประกวดราคาซื้อ 11/8/65
 • ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการทำหัตถการรังสีร่วมรักษา จำนวน 27 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 4,999,800.00 บาท
ประกาศประกวดราคาซื้อ 10/8/65
 • ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์มะเร็งปากมดลูกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 19,000 ชุด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 4,750,000.00 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาซื้อ 9/8/65
 • ซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 6,386,500.00 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 3/8/65
 • ซื้อเข็มเจาะดูดชิ้นเนื้อเต้านมระบบสุญญากาศพร้อมชุดเข็มฝังขดลวดระบุตำแหน่งรอยโรคมะเร็ง จำนวน 60 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,080,000.00 บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นบาทถ้วน)
ตารางแสดงราคากลาง 22/7/65
 • จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก สถาบันมะเร็งแห่งชาติ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 41,800,000.00 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 27/6/65
 • ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อและน้ำยาล้างเครื่องมือแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 2,000,000.00 บาท
ประกาศประกวดราคาซื้อ 24/6/65
 • ซื้อถุงมือยางสำหรับการศัลยกรรมชนิดผ่านการฆ่าเชื้อ ชนิดไม่มีแป้ง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,015,000.00 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 16/6/65
 • ซื้อชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อ Human Papilloma Viraus DNA สำหรับตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10,000 ชุด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 2,800,000.00 บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาซื้อ 30/5/65
 • ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพสำหรับใช้ในห้องผ่าตัด จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,800,000.00 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 30/5/65
 • ซื้ออุปกรณ์ยึดตรึงและจำกัดการเคลื่อนไหวผู้ป่วยขณะฉายรังสี จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อ 19/5/65
 • ซื้อ อุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับส่องกล้อง จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ) เป็นเงิน 864,320.00 บาท (แปดแสนหกหมื่นสี่พันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาซื้อ 19/5/65
 • ซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ของอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับเจาะหน้าท้องในการผ่าตัดด้วยกล้อง จำนวน 34 รายการ ราคากลาง (ราคาอ้าง) เป็นเงิน 6,409,016.45 บาท (หกล้านสี่แสนเก้าพันสิบหกบาทสี่สิบห้าสตางค์)
ประกาศประกวดราคาซื้อ 18/5/65
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุผ่าตัดผ่านกล้องและวัสดุเชื่อมปิดหลอดเลือด จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 4,025,340.00 บาท
ประกาศราคากลาง 2/5/65
 • จ้างเหมาทดสอบการตอบสนองชนิดเซลล์ต่อเชื้อ SARS-CoV-2 และวิเคราะห์ข้อมูล จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 924,000 บาท 
ประกาศประกวดราคาซื้อ 29/4/65
 • ซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องแบบแผลเล็ก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,050,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาซื้อ 28/4/65
 • ซื้อเครื่องล้างไต (Hemodialysis) และเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์แบบเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 680,000.00 บาท (หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศราคากลาง 21/4/65
 • จ้างเหมาจัดประกอบอาหารพร้อมบริการจัดส่งถึงบ้าน (Home Isolation) ระยะเวลา 60 วัน เป็นเงิน 5,400,000.00 บาท (ห้าล้านสี่แสนบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศประกวดราคาซื้อ 20/4/65
 • ซื้อสารกัมมันตรังสีและสารเภสัชรังสี จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,993,900.00 บาท

ประกาศราคากลาง 11/4/65
 • ซื้อน้ำยาตรวจหมู่โลหิต เซลล์มาตรฐานเลือดและส่วนประกอบของเลือด จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 800,520.00 บาท (แปดแสนห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลาง 31/3/65
 • จ้างเหมาส่งอุปกรณ์การแพทย์และยาให้ผู้ป่วยพักรักษาตัวที่บ้าน Home Isolation ระยะเวลา 60 วัน เป็นเงิน 500,000.00 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลาง 31/3/65
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ดำเนินการจ้างเหมาส่งผู้ป่วยตรวจ MRI สำหรับผู้ป่วยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จำนวน 25 รายการ ระยะเวลา 2 เดือน เป็นเงิน 659,700.00 บาท (หกแสนห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศประกวดราคาซื้อ 22/3/65
 • ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับส่องกล้อง จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 972,500.00 บาท
ประกาศประกวดราคาซื้อ 22/3/65
 • ซื้อเครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,694,00.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาซื้อ 11/3/65
 • ซื้อชุดอุปกรณ์สายสวนกระเพาะอาหาร จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 674,237.50 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์)
ประกาศประกวดราคาซื้อ 4/3/65
 • ซื้อชุดให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 2,835,500.00 บาท (สองล้านแปดแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาซื้อ 4/3/65
 • ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน พร้อมติดตั้ง จำนวน 52 เครื่องด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,999,000.00 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาซื้อ 1/3/65
 • ซื้ออุปกรณ์วัสดุเย็บแผลและวัสดุห้ามเลือด จำนวน 29 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,122,219.21 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 22/2/65
 • น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารบ่งชี้มะเร็งในเลือดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาก(ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 6,943,444.00 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 17/2/65
 • ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,487,494.74 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบสี่บาทเจ็ดสิบสี่สตางค์)

ประกาศประกวดราคาซื้อ 17/2/65
 • ซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วัสดุสำหรับใช้ในการฆ่าเชื้อ ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อและซองบรรจุเวชภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 3,356,000.00 บาท (สามล้านสามแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาซื้อ 9/2/65
 • ซื้ออุปกรณ์ถุงเก็บสิ่งขับถ่ายจากลำไส้และถุงเก็บน้ำปัสสาวะจากรูเปิดหน้าท้อง จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 2,248,757.50 บาท
ประกาศประกวดราคาซื้อ 31/1/65
 • ซื้อน้ำยาตรวจสารเคมีทั่วไปในเลือด จำนวน 63 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 5,103,136.50 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนสามพันหนึ่งร้อยสามสิบหกบาทห้าสิบสตางค์)
ประกาศประกวดราคาซื้อ 31/1/65
 • ซื้อเครื่องวัดความดันพร้อมเครื่องวัดออกซิเจน จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 700,000.00 บาท
ประกาศประกวดราคาซื้อ 27/1/65
 • ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารบ่งชี้มะเร็งในเลือดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 รายการ น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารบ่งชี้มะเร็งในเลือดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 6,943,444.00 บาท (หกล้านเก้าแสนสี่หมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาซื้อ 26/1/65
 • ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (สารทึบรังสี) จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 6,328,338.45 บาท (หกล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบแปดบาทสี่สิบห้าสตางค์)
ประกาศราคากลาง 25/1/65
 • จ้างเหมาจัดประกอบอาหารพร้อมบริการจัดส่งถึงบ้าน (Home Isolation) เป็นเงิน 6,000,000.00 บาท (หกล้านบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาซื้อ 20/1/65
 • ซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) น้ำยาตรวจปริมาณสารพันธุกรรมของไวรัสตับอักเสบบี น้ำยาตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบและไวรัสเอชไอวีในเลือดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 11 รายการ ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 4,520,831.20 บาท
ประกาศประกวดราคาซื้อ 17/1/65
 • ซื้อกล้องส่องโพรงจมูก กล่องเสียงและทางเดินหายใจชนิดไฟเบอร์สโคป จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 600,000.00 บาท (หกแสนบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาซื้อ 11/1/65
 • ซื้อเครื่องมือส่องตรวจกล่องเสียง ชนิด HOLINGER จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงิน 650,000.00 บาท
ประกาศประกวดราคาซื้อ 10/1/65
 • ซื้อน้ำยาทดสอบหมู่เลือดและการทดสอบความเข้ากันได้ของเลือดผู้ป่วยกับผู้บริจาค จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,083,940.00 บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
เข้าดูเอกสารจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ปี 2564 ลงไป