(ร่าง) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง
 
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 26/4/66
 • ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับเจาะหน้าท้องในการผ่าตัดด้วยกล้อง จำนวน 33 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) 
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 24/4/66
 • ซื้อระบบ Hyper-converged infrastructure จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 4,980,000.00 บาท

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 28/3/66
 • ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 5,710,000.00 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้าง 9/3/66
 • จ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์เต้านม พร้อมเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัล จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 39,916,800.00 บาท

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 28/2/66
 • ราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 5,710,000.00 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้าง 23/2/66
 • จ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 9,247,676.00 บาท (เก้าล้านสองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน)
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 13/2/66
 • ซื้ออุปกรณ์ถุงเก็บสิ่งขับถ่ายจากลำไส้และถุงเก็บน้ำปัสสาวะจากรูเปิดหน้าท้อง จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 4,954,171.00 บาท

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 3/2/66
 • ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 5,710,000.00 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 30/1/66
 • ซื้อน้ำยาตรวจสารเคมีทั่วไปในเลือด จำนวน 63 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 5,221,264.50 บาท (ห้าล้านสองแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์)
ย้อนหลังตั้งแต่ปี พ.ศ.2565