(ร่าง) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง
 
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 30/1/66
  • ซื้อน้ำยาตรวจสารเคมีทั่วไปในเลือด จำนวน 63 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 5,221,264.50 บาท (ห้าล้านสองแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์)
ย้อนหลังตั้งแต่ปี พ.ศ.2565