(ร่าง) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง
 
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้าง 21/2/67
  • จ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) จำนวน 1 งาน (ระยะเวลา 6 เดือน เมษยน-กันยายน 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิงเป็นเงิน) 9,320,645.00 บาท (เก้าล้านสามแสนสองหมื่นหกร้อยสี่สิบห้าบาถ้วน)

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้าง 10/1/67
  • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) พร้อมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง จำนวน 1 งาน (36 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 10/1/67
  • ซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมาหลายระนาบพร้อมเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (SPECT/CT) จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 45,000,000.00 บาท (สี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) ราคากลาง  เป็นเงิน  43,000,000.00 บาท (สี่สิบสามล้านบาทถ้วน)
ย้อนหลังตั้งแต่ปี พ.ศ.2566