(ร่าง) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง
 
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 29/7/64
 • ซื้อลิฟต์ จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 7,618,400.00 บาท
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 28/6/64
 • ประกวดราคาซื้อยา Trastuzumab 440 mg powder for concentrate for solution for infusion จำนวน 145 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 6,524,988.40 บาท (หกล้านห้าแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทสี่สิบสตางค์)
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 16/4/64
 • ซื้อวัสดุผ่าตัดผ่านกล้องและวัสดุเชื่อมปิดหลอดเลือด จำนวน 29 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 5,119,992.50 บาท
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 24/2/64
 • ซื้อวัสดุผ่าตัดแบบเปิดช่องท้องและผ่าตัดผ่านกล้องพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 53 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 9,898,840.50 บาท
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 5/2/64
 • ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ชุด ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 4,732,289.00 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน)
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 4/2/64
 • ซื้อถุงเก็บสิ่งขับถ่ายจากลำไส้และถุงเก็บน้ำปัสสาวะจากรูเปิดหน้าท้อง จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 4,699,818.50 บาท
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 26/1/64
 • ซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 8,490,000.00 บาท

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 20/1/64
 • ซื้อถุงเก็บสิ่งขับถ่ายจากลำไส้และถุงเก็บน้ำปัสสาวะจากรูเปิดหน้าท้อง จำนวน 7 รายการ ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 4,699,818.50 บาท

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 21/12/63
 • ซื้อเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูงชนิดเทคนิคแปรความเข้มเชิงปริมาตร (Linear accelerator : Volumetric modulated arc therapy technique) พร้อมระบบวางแผนรังสีรักษาทางไกล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 116,700,000.00 บาท
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 27/11/63
 • ซื้อ ยา Osimertinib 80 mg film-coated tablet จำนวน 34 กล่อง (กล่องละ 30 tablets) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 7,051,353.50 (เจ็ดล้านห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบสามบาทห้าสิบสตางค์)

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 27/10/63
 • ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (สารทึบรังสี) สำหรับการตรวจพิเศษของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 17,279,600.00 บาท (สิบเจ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 25/11/63
 • ซื้อระบบหุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติสำหรับผู้ป่วย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 30,000,000.00 บาท

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 7/10/63
 • ซื้อน้ำยาตรวจหาสารเคมีทั่วไปในเลือด จำนวน 58 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - รางคากลาง (ราคาอ้างอิง) 7,417,094.00 บาท

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้าง 28/8/63
 • จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จำนวน 28 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 5,208,000.00 บาท (ห้าล้านสองแสนแปดพันบาทถ้วน)

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้าง 28/8/63
 • จ้างเหมาบริการพนักงานเวรเปล ภายในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จำนวน 24 คน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 5,328,000.00 บาท (ห้าล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้าง 28/8/63
 • จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จำนวน 28 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้าง 28/8/63
 • จ้างเหมาบริการซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วยและผ้าต่างๆ ที่ใช้บริการทางการแพทย์ จำนวนประมาณ 438,000 กิโลกรัม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 6,351,000.00 บาท (หกล้านสามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
เปลี่ยนแปลง (ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้าง 9/6/63
 • จ้างเหมาการตรวจเอกซเรย์เต้านมพร้อมเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตัล  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 33,681,840.00 บาท (สามสิบสามล้านหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้าง 2/6/63
 • จ้างเหมาการตรวจเอกซเรย์เต้านมพร้อมเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตัล โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 33,681,840.00 บาท (สามสิบสามล้านหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 26/5/63
 • ซื้อเครื่องมือสำหรับผ่าตัดผ่านกล้องและเย็บลำไส้ จำนวน 27 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 5,319,674.28 บาท

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 20/5/63
 • ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์มะเร็งปากมดลูก พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 27,000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 30/4/63
 • ซื้อ ยา Osimertinib 80 mg film-coated tablet จำนวน 25 กล่อง (กล่องละ 30 tablets) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 5,184,818.75 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยสิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้าง 2/3/63
 • จ้างเหมาการตรวจเอกซเรย์เต้านมพร้อมเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตัล โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 36,260,000.00 บาท (สามสิบหกล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 24/2/63
 • ซื้อชุดตรวจหาเชื้อ Human Papilloma Virus DNA สำหรับตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 20,000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   (e-bidding)  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน  6,400,000.00 บาท (หกล้านสี่แสนบาทถ้วน)    

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 18/2/63
 • ซื้อหุ่นยนต์ผสมยาเคมีบำบัดแบบระบบปิด (Closed system chemotherapy compounding robot) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 17/2/63
 • ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์มะเร็งปากมดลูก พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 27,000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - ราคากลาง และราคาอ้างอิง เป็นเงิน 9,801,000.00 บาท

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 13/2/63
 • ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาน้ำยาตรวจสารบ่งชี้มะเร็งในเลือดและน้ำยาตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 6,356,121.00 บาท 

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 6/2/63
 • ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one จำนวน 20 ชุด ในวงเงิน 600,000.00 บาท (หกแสนบาทถ้วน)

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 6/2/63
 • ซื้อระบบสำรองข้อมูลระบบ PACS จำนวน 1 ระบบ ในวงเงิน 4,997,000.00 บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 22/1/63
 • ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับประมวลผล จำนวน 30 ชุด ในวงเงิน 900,000.00 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 14/1/63
 • ซื้อเครื่องสอดใส่สารกัมมันตรังสีชนิดอัตรารังสีสูง พร้อมระบบวางแผนรักษาและชุดโปรแกรมจัดการข้อมูลภาพและปริมาณรังสีของผู้ป่วย (High Dose Rate Brachytherapy Unit with Treatment Planning System and Patient imaging and Dose Management) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ในวงเงิน 40,000,000.00 บาท

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 27/12/62
 • ชุดกล้องส่องตรวจเพื่อการวินิจฉัย วิเคราะห์ รักษาโรค ในระบบทางเดินอาหารและทางเดินน้ำดีชนิดวิดีทัศน์ความคมชัดสูง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ในวงเงิน 14,500,000.00 บาท

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 27/12/62
 • ซื้อหุ่นยนต์ผสมยาเคมีบำบัดแบบระบบปิด (Closed system chemotherapy compounding robot) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ตัว ในวงเงิน 30,000,000.00 บาท
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 27/12/62
 • ซื้อระบบเครื่องวางแผนการรักษา (Treatment Planning System) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ในวงเงิน 50,000,000.00 บาท
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 27/12/62
 • ซื้อเครื่องสอดใส่สารกัมมันตรังสีชนิดอัตรารังสีสูง พร้อมระบบวางแผนรักษาและชุดโปรแกรมจัดการข้อมูลภาพและปริมาณรังสีของผู้ป่วย (High Dose Rate Brachytherapy Unit with Treatment Planning System and Patient imaging and Dose Management) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ในวงเงิน 40,000,000.00 บาท
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 27/12/62
 • ซื้อเครื่องระบุพิกัดตำแหน่งด้วยการสร้างภาพเสมือนจริงสามมิติสำหรับการผ่าตัดแบบ Real Time (Stereotactic Navigation System for Abdominal Surgery) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ในวงเงิน 21,000,000.00 บาท
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 27/12/62
 • ซื้อเครื่องประมวลผลภาพคลื่นสนามแม่เหล็ก (MRI) รวมกับภาพอัลตร้าซาวด์ เพื่อเก็บชิ้นเนื้อในต่อมลูกหมาก (MRI Fusion Ultrasound) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ในวงเงิน 10,000,000.00 บาท
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้าง 20/11/62
 • ซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ในวงเงิน 6,954,000.00 บาท
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้าง 16/8/62
 • จ้างเหมาบริการพนักงานเวรเปล ภายในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จำนวน 28 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 6,048,000.00 บาท (หกล้านสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้าง 6/8/62
 • จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จำนวน 27 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 5,832,000.00 บาท (ห้าล้านแปดแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้าง 6/8/62
 • จ้างเหมาบริการซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วยและผ้าต่างๆ ที่ใช้บริการทางการแพทย์ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 7,161,300.00 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 2/7/62
 • ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 46 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 7,261,101.93 บาท
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 21/6/62
 • ซื้อน้ำยาตรวจหาสารเคมีทั่วไปในเลือด จำนวน 54 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 8,046,180.00 บาท

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 22/3/62
 • ซื้อเครื่องมือผ่าตัดด้วยแสงเลเซอร์ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 8,270,000.00  บาท

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 6/3/62
 • ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์มะเร็งปากมดลูกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 27,000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 9,855,000.00 บาท
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 6/3/62
 • ซื้อยา Capecitabine 500 mg tablet จำนวน 557 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 5,423,509.00 บาท (ห้าล้านสี่แสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าบาทถ้วน)
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 4/3/62
 • ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารบ่งชี้มะเร็งรังไข่และมะเร็งต่อมลูกหมาก น้ำยาตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีชนิดอี และน้ำยาตรวจการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีในเลือดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 7,199,846.00 บาท
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 8/10/61
 • ร่างประกาศประกวดราคาน้ำยาตรวจสารบ่งชี้มะเร็งในเลือดและน้ำยาตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)    
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  9,258,496.00 บาท
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 30/8/61
 • ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาไวรัสเอชพีวีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6,500 test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 5,200,000.00 บาท (ห้าล้านสองแสนบาทถ้วน)

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 29/8/61
 • ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถคัดกรองและวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่แบบประสิทธิภาพสูง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 35,000,000.00 บาท

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้าง 29/8/61
 • ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องผ่าตัดและระบบควบคุมอากาศปลอดเชื้อ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 รายการ ราคากลาง เป็นเงิน 40,249,000.00 บาท

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 24/8/61
 • ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องทำลายเซลล์มะเร็งด้วยคลื่นไฟฟ้าชนิดไม่ทำให้เกิดความร้อน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงิน 18,000,000.00 บาท 

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 24/8/61
 • ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดกล้องผ่าตัดผ่านผนังหน้าท้องความละเอียดสูงพร้อมระบบภาพ Fluorescence-ICG navigator สองมิติ และสามมิติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงิน 36,990,000.00 บาท 

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้าง 20/8/61
 • ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคาร สถานที่ 
  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จำนวน 26 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 5,304,000.00 บาท (ห้าล้านสามแสนสี่พันบาทถ้วน)

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้าง 20/8/61
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย และผ้าต่างๆ ที่ใช้บริการทางการแพทย์ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จำนวนประมาณ 438,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 7,227,000.00 บาท (เจ็ดล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 17/8/61
 • ซื้อเครื่องเอกซเรย์ระบบหลอดเลือดระนาบเดี่ยวแบบทำงานร่วมกับเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 65,000,000.00 บาท

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 10/8/61
 • ร่างประกาศประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ รวม 7 หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 4,466,131.00 บาท

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้าง 10/8/61
 • ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างเหมาบริการพนักงานเวรเปลภายในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จำนวน 30 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 6,480,000.00 บาท (หกล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 1/6/61
 • ร่างประกาศประกวดราคาซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 9,796,200.00 บาท

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 29/3/61
 • ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ผ่าตัดทางกล้องระบบวีดิทัศน์ ชนิดสร้างภาพด้วยการเปล่งแสงฟลูโอเรสเซ็นส์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 7,500,000.00 บาท

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 14/3/61
 • ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องแสดงภาพเพื่อช่วยผ่าตัดและการวินิจฉัยโรคด้วยการเปล่งแสงหลอดฟลูออเรสเซนต์ พร้อมระบบปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 9,500,000.00 บาท
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 9/3/61
 • ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอัลตราซาวด์สำหรับกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารชนิดอัลตราซาวด์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 9,500,000.00 บาท

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 26/2/61
 • ร่างประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจภายในทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารระบบอัลตราซาวด์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 9,500,000.00 บาท

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 21/2/61
 • ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ชนิดเคลื่อนย้ายได้ทั้งแท่นรองเตียง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 5,500,000.00 บาท

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 21/2/61
 • ร่างประกาศประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ รวม 7 หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 4,588,292.00 บาท

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 9/2/61
 • ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา Adefovir dipivoxil 10 mg Tablets จำนวน 1,000 ขวด (ขวดละ 30 tablets) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 5,749,110.00 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน)

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 31/1/61
 • ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารบ่งชี้มะเร็งรังไข่และมะเร็งต่อมลูกหมาก น้ำยาตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีชนิดอีและน้ำยาตรวจ การติดเชื้อไวรัสเอชไอวีในเลือดพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาเป็นเงิน 8,156,182.00 บาท
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 26/1/61
 • ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาสารเคมีทั่วไปในเลือด จำนวน 54 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 8,650,454.50 บาท  

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 15/8/60
 • ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องฉายรังสีศัลยกรรม พร้อมเครื่องวางแผนการรักษา และระบบติดตามรอยโรค สำหรับการฉายรังสีรักษาด้วยวิธีรังสีศัลยกรรม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 230,000,000.00 บาท 

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 9/8/60
 • ร่างประกาศประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ รวม 7 หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน  4,736,947.00 บาท 

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้าง 8/8/60
 • ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานเวรเปล ภายในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จำนวน 30 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 6,120,000.00 บาท
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้าง 26/7/60
 • ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย และผ้าต่าง ๆ ที่ใช้บริการทางการแพทย์ จำนวนประมาณ 438,000 กิโลกรัม ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 7,008,000.00 บาท
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 28/6/60
 • ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารบ่งชี้มะเร็งในเลือด และน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาไวรัสตับอักเสบบี จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 9,685,105 .00 บาท
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 24/4/60
 • ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบและไวรัสเอชไอวีในเลือดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 6,830,077.50 บาท
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 22/2/60
 • ร่างประกาศประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ รวม 7 หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 4,882,138.00 บาท
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 22/11/59
 • ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารบ่งชี้มะเร็งรังไข่และมะเร็งต่อมลูกหมาก น้ำยาตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีชนิดอี และน้ำยาตรวจการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีในเลือดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 7,849,734.00บาท
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 22/11/59
 • ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาสารเคมีทั่วไปในเลือด จำนวน 54 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 9,999,069.75บาท
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้าง 9/11/59
 • ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดจ้างเหมาบริการพนักงานเวรเปล ภายในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จำนวน 30 คนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 5,100,000.00 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) 

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 16/9/59
 • ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 4,980,000.00 บาท
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 6/9/59
 • ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องฉายรังสีชนิด Helical Radiation Delivery พร้อมเครื่องวางแผนการรักษา เครื่องวัดรังสี และชุดควบคุมคุณภาพ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 137,500,000.00 บาท
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 5/9/59
 • ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด .อาคาร สถานที่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จำนวน 19 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 4,654,000.00 บาท (สี่ล้านหกแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 2/9/59
 • ร่างประกาศประกวดจ้างเหมาบริการพนักงานเวรเปล จำนวน 30 คน ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding
   ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน  6,120,000.00 บาท (หกล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 1/9/59
 • ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วยและผ้าต่างๆ ที่ใช้บริการทางการแพทย์ 
  จำนวนประมาณ 438,000 กิโลกรัม  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 7,008,00๐.00 บาท

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 25/8/59
 • ร่างประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาสารเคมีทั่วไปในเลือด จำนวน 54 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 9,999,069.75 บาท
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 23/8/59
 • ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาไวรัสเอชพีวีระดับชีวโมเลกุล พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 30 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 5,661,300.00 บาท
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 19/8/59
 • ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding) 
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 6,000,000.00 บาท (หกล้านบาทถ้วน)

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 8/8/59
 • ร่างประกาศประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ รวม 7 หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 4,923,749.00 บาท

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 8/7/59
 • ร่างประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์มะเร็งปากมดลูก (Thinprep pap test) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 27,000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  เป็นเงิน  9,855,000.00 บาท  (เก้าล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 30/6/59
 • ร่างประกาศประกวดราคาซื้อระบบ Digital Signage จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 5,000,000.00 บาท
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 22/6/59
 • ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือตัดเย็บเนื้อเยื่อและตัดต่อลำไส้ ผ่าตัดผ่านกล้อง (Laparoscopic Surgery)
  จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 3,442,415.00 บาท
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 20/6/59
 • ร่างประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารบ่งชี้มะเร็งรังไข่และมะเร็งต่อมลูกหมาก น้ำยาตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีชนิดอี และน้ำยาตรวจการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีในเลือดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 14 รายการ
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 7,849,734.00 บาท
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 19/5/59
 • ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาไวรัสเอชพีวีระดับชีวโมเลกุล พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 30 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  าคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 5,661,300.00 บาท
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 3/5/59
 • ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารบ่งชี้มะเร็งทั่วไปในเลือด และน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาไวรัสตับอักเสบบี จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 9,965,980 บาท
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 18/4/59
 • ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ ชนิดซีอาม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 6,000,000.00 บาท
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 7/4/59
 • ร่างประกาศประกวดราคาซื้อสายกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารแบบสามารถทำ Magnification จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 8,000,000.00 บาท

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 21/3/59
 • ร่างประกาศประกวดราคาซื้อสารทึบรังสี Lipiodol Ultra-Fluid จำนวน 600 amps ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 7,062,000.00 บาท

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 3/3/59
 • ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารแบบเลเซอร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 7,000,000.00 บาท
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 1/3/59
 • ร่างประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดพร้อมระบบรับ – ส่งสัญญาณภาพ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 5,200,000.00 บาท
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 1/3/59
 • ร่างประกาศประกวดราคาซื้อระบบ OR Integration จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 9,800,000.00 บาท

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 26/2/59
 • ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจวีดีทัศน์ระบบทางเดินอาหารส่วนต้น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 6,500,000.00 บาท 

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 24/2/59
 • ร่างประกาศประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ รวม 7 หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 4,748,728.00 บาท
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 12/2/59
 • ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การประกวดราคาซื้อ ระบบรักษาความปลอดภัย  ภายในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ  จำนวน 1 ระบบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 3,000,000.00 บาท (สามล้านบาทถ้วน)

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 24/11/58
 • ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ Cassette ที่ใช้กับเครื่องอบฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์พลาสมา จำนวน 900 ชุด
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 3,852,000.00 บาท
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 23/11/58
 • ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบและไวรัสเอชไอวีในเลือดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 4,410,754.00 บาท
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 23/11/58
 • ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อน้ำยาตรวจปริมาณสารพันธุกรรม ของไวรัสตับอักเสบบี (HBV DNA quantitive) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 4,622,400.00 บาท
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 10/11/58
 • ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมาจำเพาะอวัยวะพร้อมอุปกรณ์ค้นหาตำแหน่งในการเจาะชิ้นเนื้อ (Breast Specific Gamma Imaging & Image Guide Localization) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 18,000,000.00 บาท
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้าง 3/11/58
 • ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาส่งผู้ป่วยตรวจ MRI สำหรับผู้ป่วยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จำนวน 49 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 4,299,500.00 บาท
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 29/10/58
 • ร่างประกาศประกวดราคาซื้อตู้ผสมยาเคมีบำบัด จำนวน 2 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 4,280,000.00 บาท
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 28/10/58
 • ร่างประกาศประกวดราคาซื้อระบบ Digital Signage จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 5,000,000.00 บาท
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 21/10/58
 • ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 2,400,000.00 บาท
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 7/10/58
 • ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องผ่าตัดผ่านกล้อง Laparoscope Surgery จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 7,000,000.00 บาท
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้าง 6/10/58
 • ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานเวรเปล ภายในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จำนวน 30 คน
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 5,610,000.00 บาท 
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 6/10/58
 • ร่างประกาศประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ รวม 7 หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 4,171,468.00 บาท
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 25/9/58
 • ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์มะเร็งปากมดลูก จำนวน 27,000 ชุด

  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 9,855,000.00 บาท
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 18/9/58
 • ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องส่องตรวจทางรังสี (Fluoroscopy X-ray Machine) ชนิดซีอาร์ม จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 20,000,000.00 บาท 
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 18/9/58
 • ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 5,000,000.00 บาท
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 11/9/58
 • ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องล้างกล้องส่องตรวจ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 3,800,000.00 บาท
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้าง 9/9/58
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วยและผ้าต่างๆ ที่ใช้บริการทางการแพทย์ จำนวนประมาณ 438,000 กิโลกรัม ร ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 6,789,000 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้าง 8/9/58
 • ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การประกวดราคาจ้างเหมาส่งผู้ป่วยตรวจ MRI สำหรับผู้ป่วยใน จำนวน 620 ราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 8/9/58
 • ประกาศประกวดราคาซื้อสายกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ แบบสามารถทำ Magnification จำนวน 5 กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 8,000,000.00 บาท
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 7/9/58
 • ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจวีดีทัศน์ระบบทางเดินอาหารส่วนปลาย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 7,000,000.00 บาท
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 2/9/58
 • ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด อาคาร สถานที่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จำนวน 17 คน
  ระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 2,785,000.00 บาท (สองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 1/9/58
 • ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือด จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 2,400,000.00 บาท
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้าง 31/8/58
 • ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วยและผ้าต่างๆ ที่ใช้บริการทางการแพทย์ จำนวนประมาณ 438,000 กิโลกรัม ระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 6,789,000 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 25/8/58
 • ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่อง Ceiling Pendant ชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์ชนิดติดตั้งเพดานสำหรับห้องส่องกล้องตรวจ ระบบทางเดินอาหาร จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 6,000,000.00 บาท
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 24/8/58
 • ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจวีดีทัศน์ระบบทางเดินอาหารส่วนต้น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 6,500,000.00 บาท
(ร่าง)ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ 19/8/58
 • ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยส่องกล้องด้วยระบบไฮโดรลิก (Endoscopy Hydraulic Stretcher) จำนวน 11 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 3,661,900.00 บาท
(ร่าง)ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ 18/8/58
 • ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเครื่องรังสีรักษาระหว่างผ่าตัด แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็น 68,000,000.00 บาท
(ร่าง)ประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา 13/8/58
 • ประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ซื้อสายกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ จำนวน 4 เส้น ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 4,000,000.00 บาท 
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อ 23/4/58
 • ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาสารเคมีทั่วไปในเลือด จำนวน 54 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 9,923,099.75 บาท 

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อ 16/4/58
 • ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางด้าน Immunohistochemistry จำนวน 6 รายการ   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ครั้งที่ 2 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 5,254,465.00 บาท
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 24/3/58
 • ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางด้าน Immunohistochemistry จำนวน 6 รายการ   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 5,254,465.00 บาท
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ 3/3/58
 • ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ รวม 7 หมวด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ราคากลาง
  (ราคาอ้างอิง) 4,764,443.00 บาท

(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ 23/12/57

 • ร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารบ่งชี้มะเร็งรังไข่และมะเร็งต่อมลูกหมาก น้ำยาตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีชนิดอี และน้ำยาตรวจการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีในเลือดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 14 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 9,875,890.00 บาท
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ 19/12/57
 • เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเจาะดูดชิ้นเนื้อเต้านมระบบสุญญากาศ (Vacuum Breast Biopsy) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  3,500,000.00 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้าง 11/9/57
 • ประกวดราคาจ้างติดตั้งประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ (AUTOMATIC SLIDING DOOR) จำนวน 5 ชุด
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 3,000,000.00 บาท
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้าง 10/9/57
 • ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายห้อง Data Center ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 9,900,000.00 บาท
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อ4/9/57
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องจำลองการรักษาแบบคอมพิวเตอร์ (Computer Tomography Simulator) พร้อมชุดอุปกรณ์ ตรวจสอบคุณภาพ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ราคากลาง (ราคาอ้าง) เป็นเงิน 40,000,000.00 บาท

(ร่าง) ประกวดราคาจ้าง 29/8/57
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วยและผ้าต่างๆ ที่ใช้บริการทางการแพทย์ จำนวนประมาณ 365,000 กิโลกรัม
  วงเงินราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน 5,475,000.00 บาท 
(ร่าง) ประกวดราคาจ้าง 26/8/57
 • ประกวดราคาจ้างตรวจ MRI สำหรับผู้ป่วยใน จำนวน 70 รายการตรวจ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 4,291,400.00 บาท
(ร่าง) ประกวดราคาจ้าง 14/8/57
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานเปลผู้ป่วย  จำนวน 28 คน
  วงเงินราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน 5,712,000.00 บาท 
(ร่าง)ประกวดราคาซื้อ 29/7/57
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่อง Ultrasound Scanner Model จำนวน 1 เครื่อง
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 3,000,000.00 บาท
(ร่าง )ประกาศประกวดราคาเช่า ครั้งที่2 18/6/57
 • ประกวดราคาเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ (ครั้งที่ 2) จำนวน 2 คัน ราคากลาง 2,970,000.00 บาท
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อ ครั้งที่2 4/6/57
 • ประกวดราคาซื้อระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติพร้อมติดตั้ง จำนวน  1 ชุด ในวงเงิน 12,000,000 บาท ราคากลาง เป็นเงิน 11,975,000 บาท
(ร่าง) ประกวดราคาเช่า 3/6/57
 • ประกวดราคาเช่า รถยนต์มาใช้ในราชการ จำนวน 2 คัน ราคากลาง 2,970,000 บาท
(ร่าง)ประกาศประกวดราคา 20/5/57
 • ประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาไวรัสเอชพีวี ชนิดความเสี่ยงสูงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 30 ชุด ในวงเงิน 6,102,000.00 บาท
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อ 21/3/57
 • ร่างเอกสารประกวดราคาเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง  จำนวน 1 เครื่อง ในวงเงิน 4,000,000.00 บาท
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อ 12/3/57
 • ประกวดราคาซื้อ และกำหนดราคากลางของน้ำยาตรวจการติดเชื้อ ไวรัสตับอักเสบ ไวรัสเอชไอวี และซิฟิลิสในเลือดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 11 รายการ 
  ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น 7,054,202.00 บาท
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อ 25/2/57
 • ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ รวม 7 หมวด
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อ 21/2/57
 • ประกาศประกวดราคาซื้อ ระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด วงเงิน 11,975,000 บาท
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อ 21/2/57
 • ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาสารเคมีทั่วไปในเลือด จำนวน 37 รายการ  วงเงิน 8,511,914.20 บาท
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อ 1/11/56
 • ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาไวรัส สารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ และมะเร็งต่อมลูกหมากในเลือดพร้อม  อุปกรณ์ จำนวน 14 รายการ วงเงิน 9,998,294 บาท
(ร่าง )ประกาศประกวดราคา 23/9/56
 • ประกาศประกวดราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารบ่งชี้มะเร็งทั่วไปในเลือดและน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาไวรัสตับอักเสบบี จำนวน 5 รายการ วงเงิน 9,994,870.00 บาท
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อ 23/9/56
 • ประกวดราคาซื้อ ชุดส่องกล้องผ่าตัดทางหน้าท้อง จำนวน 1 ชุด วงเงิน 6,000,000 บาท
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อ 20/9/56
 • ประกวดราคาซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 200 เครื่อง วงเงิน 4,800,000 บาท
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ 30/8/56
 • ประกวดราคาซื้อ อาหารคนไข้ รวม 7 หมวด สำหรับในระยะเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 - วันที่ 31 มีนาคม 2557
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 26/8/56
 • ประกวดราคาซื้อ เครื่องอัลตราซาวด์ พร้อมอุปกรณ์การผ่าตัดผ่านกล้องจำนวน 1 เครื่อง
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อ 7/8/56
 • ประกวดราคาซื้อ กล้องส่องตรวจเระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 4,000,000.00 บาท
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อ 26/7/56
 • ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดชนิดเคลื่อนย้ายได้ทั้งแท่นรองเตียง จำนวน 1 ชุด
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อ 19/7/56
 • ประกวดราคาซื้อ ระบบ Pacs ระยะที่ 4 จำนวน 1 ระบบ
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อ 24/6/56
 • ประกวดราคาซื้อชุดโคมไฟผ่าตัด พร้อมจอมอนิเตอร์ 2 จำนวน 1 ชุด
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อ 24/6/56
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real-time PCR) จำนวน 1 เครื่อง
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อ 24/6/56
 • ประกวดราคาซื้อชั้นวางอุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมหัวจ่ายก๊าซทางการแพทย์ชนิดติดตั้งเพดานภายในห้องผ่าตัด จำนวน 2 ชุด
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อ 18/6/56
 • ประกวดราคาซื้อ เครื่องอัลตราซาวด์ พร้อมอุปกรณ์การผ่าตัดผ่านกล้องจำนวน 1 เครื่อง
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อ 22/5/56
 • ประกวดราคาซื้อชุดกล้องผ่าตัดทางหน้าท้อง จำนวน 1 ชุด
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อ 25/4/56
 • ประกวดราคาซื้อ เครื่องเฝ้าระวังติดตามการทำงานของหัวใจ (Central Monitor)จำนวน 1 ชุด
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อ 9/4/56
 • ประกวดราคาซื้อ สายกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและค้นหามะเร็งระบบทางเดินอาหารระยะเริ่มต้น จำนวน 1 ชุด
(ร่าง) ประกาศประกวดราคา 19/3/56
 • ประกวดราคา น้ำยาตรวจวิเคราะห์มะเร็งปากมดลูก (ThinPrep pap test ) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 24,000 ชุด
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อ 18/3/56
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยเครื่องความถี่สูง (Intraoperative Ultrasonography จำนวน 1 เครื่อง)
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อ 12/3/56
 • ประกวดราคาซื้อสายกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น ระบบวีดีทัศน์ จำนวน 5 เส้น
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อ 27/2/56
 • ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ และน้ำยาตรวจการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีในเลือดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 รายการ 
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อ 7/2/56
 • ประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง (Intraoperative Ultrasonography) จำนวน 1 เครื่อง
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อ 30/1/56
 • ประกวดราคาซื้อ อาหารคนไข้ รวม 6 หมวด สำหรับใช้ในระยะเวลา 6 เดือน
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อ 11/1/56
 • ประกวดราคาซื้อระบบ Pacs ระยะที่ 3 จำนวน 1 ระบบ