ประกาศยกเลิก
 
ประกาศยกเลิก 10/6/67
 • ซื้อชุดระบบตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมชุดฉีดสารทึบรังสีสำหรับการใส่แร่สามมิติและการสร้างภาพรังสีเพื่อวางแผนการรักษา (Ultrasound and Injector for 3D-Brachytherapy and Imaging Treatment Planning) สถาบันมะเร็งแห่งชาติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศยกเลิก 15/5/67
 • ซื้อชุดระบบตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมชุดฉีดสารทึบรังสีสำหรับการใส่แร่สามมิติและการสร้างภาพรังสีเพื่อวางแผนการรักษา (Ultrasound and Injector for 3D-Brachytherapy and Imaging Treatment Planning) สถาบันมะเร็งแห่งชาติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศยกเลิก 18/3/67
 • จ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) พร้อมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง จำนวน 1 งาน (36 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศยกเลิก 7/3/67
 • จัดซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมาหลายระนาบพร้อมเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (SPECT/CT) จำนวน 1 ชุด วงเงิน 45,000,000.00 บาท (สี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)
ประกาศยกเลิก 30/6/66
 • ยกเลิกประกาศประกวดราคา ซื้อชุดคอมพิวเตอร์พร้อมจออ่านภาพเอกซเรย์ดิจิตอลขนาดไม่น้อยกว่า 6 ล้านพิกเซลชนิดจอเดี่ยว (Diagnostic Workststion 6 MP Monitor Fusion) จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศยกเลิก 20/4/66
 • ยกเลิก ประกวดราคาซื้อกระดาษเช็ดมือแบบแผ่น และกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศยกเลิก 15/3/66
 • ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้อที่อุณหภูมิเยือกแข็ง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิก 16/2/66
 • ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 รายการ
ประกาศยกเลิก 9/2/66
 • การจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์เต้านม พร้อมเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัล จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)
ประกาศยกเลิก 6/2/66
 • ยกเลิกประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศยกเลิก 6/2/66
 • ยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศยกเลิก 18/1/66
 • ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศยกเลิก 13/1/66
 • ซื้อน้ำยาสำหรับจำแนกชนิดและทดสอบความไวของเชื้อจุลชีพ  อาหารเลี้ยงเชื้อและอุปกรณ์ประกอบสำหรับงานจุลชีววิทยา จำนวน 13 รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศยกเลิก 19/8/65
 • ซื้อเข็มเจาะดูดชิ้นเนื้อเต้านมระบบสุญญากาศพร้อมชุดเข็มฝังขดลวดระบุตำแหน่งรอยโรคมะเร็ง จำนวน 60 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศยกเลิก 22/6/65
 • การเสนอราคาของการจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก สถาบันมะเร็งแห่งชาติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 รายการ
ประกาศยกเลิก 15/2/65
 • ซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารบ่งชี้มะเร็งในเลือดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 รายการ
ประกาศยกเลิก 19/11/64
 • จ้างเหมาบริการตรวจเพทสแกน (PET Scan) จำนวน 200 ครั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศยกเลิก 20/10/64
 • ซื้อกล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องระบบวีดีทัศน์ ความละเอียด 4K ชนิดสร้างภาพด้วยการเปล่งแสง Fluorescence สถาบันมะเร็งแห่งชาติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิก 6/9/64
 • ซื้ออาหารคนไข้ (อาหารทางสายให้อาหาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิก 16/6/64
 • ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติพร้อมเครื่องชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงอัตโนมัติ พร้อมระบบ Smart OPD จำนวน 8 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศยกเลิก 28/4/64
 • ซื้อเครื่องฆ่าเชื้อในห้องผู้ป่วย จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศยกเลิก 24/3/64
 • ซื้อ ยา Oxaliplatin 50 mg/10 mL concentrate for solution for infusion  จำนวน 2,500 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศยกเลิก 11/3/64
 • ซื้อ ยา Fluorouracil 1 g/20 mL solution for injection/infusion จำนวน 8,000 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศยกเลิก 8/3/64
 • ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติพร้อมเครื่องชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงอัตโนมัติ พร้อมระบบ Smart OPD จำนวน 8 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศยกเลิก 23/2/64
 • ซื้อ ยา Lansoprazole 30 mg orodispersible tablet จำนวน 1,000 กล่อง (กล่องละ 28 tablet) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศยกเลิก 18/2/64
 • ซื้อชุดอุปกรณ์เชื่อมต่อชนิด 2 หัว สำหรับให้สารน้ำ แบบระบบปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศยกเลิก 4/2/64
 • ซื้อ ยา Imatinib 100 mg film-coated tabletจำนวน 50 กล่อง (กล่องละ 60 tablet) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)
ประกาศยกเลิก 6/1/64
 • ซื้อ Osimertinib 80 mg film-coated tablet จำนวน 34 กล่อง  (กล่องละ 30 tablets)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding) 
ประกาศยกเลิก 4/1/64
 • ซื้อ Nivolumab concentrate for solution for infusion จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)
ประกาศยกเลิก 17/11/63
 • ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการวินิจฉัยภาพเอกซเรย์ระบบดิจิทัลชนิดความละเอียดสูง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศยกเลิก 2/9/63
 • ซื้อ Alfuzosin hydrochloride 10 mg prolonged - release tablet จำนวน 3,600 กล่อง (กล่องละ 30 tablets) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศยกเลิก 1/9/63
 • ซื้อลิฟต์บรรทุก จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิก 8/7/63
 • ซื้อ Nivolumab 100 mg/10 mL concentrate for solution for infusion จำนวน 40 vials ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศยกเลิก 8/7/63
 • ซื้อDoxazosin 4 mg prolonged-release tablet จำนวน 3,500 กล่อง (กล่องละ 30 tablets)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิก 3/7/63
 • ซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า พร้อมรีโมทคอนโทล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิก 19/6/63
 • ซื้อ Osimertinib 80 mg film-coated tablet จำนวน 25 กล่อง (กล่องละ 30 tablets) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศยกเลิก 8/5/63
 • จ้างเหมาการตรวจเอกซเรย์เต้านมพร้อมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิก 23/4/63
 • น้ำยาตรวจวิเคราะห์มะเร็งปากมดลูกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 27,000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิก 1/4/63
 • ซื้ออุปกรณ์ใช้ตรวจสำหรับงานรังสีร่วมรักษา จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 

ประกาศยกเลิก 13/3/63
 • ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศยกเลิก 6/2/63
 • ซื้อหุ่นยนต์ผสมยาเคมีบำบัดแบบระบบปิด (Closed system chemotherapy compounding robot) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศยกเลิก 19/9/62
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 500 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)  
ประกาศยกเลิก 4/9/62
 • จ้างเหมาการให้บริการตรวจ MRI สำหรับผู้ป่วยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)    
ประกาศยกเลิก 4/6/62
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการแปลผลการตรวจเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัล (Digital Mammogram) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิก 4/6/62
 • ประกาศประกวดราคาซื้อระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)
ประกาศยกเลิก 26/2/62
 • ประกาศประกวดราคาซื้อระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)
ประกาศยกเลิก 1/2/62
 • เครื่องประมวลสัญญาณภาพและเครื่องกำเนิดแสงชนิดพิเศษแบบความคมชัดสูง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศยกเลิก 1/2/62
 • กล้องส่องตรวจเพื่อวินิจฉัย วิเคราะห์ และรักษาลำไส้ใหญ่ ระบบวิดีทัศน์ชนิดความคมชัดสูงและปรับขยายภาพ จำนวน 1 กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศยกเลิก 17/12/61
 • ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อยา cetuximab 100 mg /20 mL injection จำนวน 130 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิก 26/10/61
 • ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเก็บขยะสารเคมีอันตรายภายในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวงเงิน 1,408,000.00 บาท

ประกาศยกเลิก 9/10/61
 • ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเก็บขยะสารเคมีอันตรายภายในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวงเงิน 1,536,000.00 บาท

ประกาศยกเลิก 20/7/61
 • ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อยา จำนวน 1 รายการ (Pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride 20 mg/10 ml injection จำนวน 55 vial) 
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ประกาศยกเลิก 30/4/61
 • ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อยา silymarin 70 mg capsules จำนวน 1,500 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศยกเลิก 30/4/61
 • ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อยา lansoprazole 30 mg tablets จำนวน 1,550 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศยกเลิก 10/2/60
 • ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาส่งผู้ป่วยตรวจ MRI สำหรับผู้ป่วยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จำนวน 49 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศยกเลิก 15/11/59
 • ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานเวรเปล ภายในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จำนวน 30 คน
ประกาศยกเลิก 5/10/59
 • ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาสารเคมีทั่วไปในเลือด จำนวน 54 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศยกเลิก 7/9/59
 • ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารบ่งชี้มะเร็งรังไข่และมะเร็งต่อมลูกหมาก น้ำยาตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีชนิดอี และน้ำยาตรวจการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีในเลือด พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 14 รายการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศยกเลิก 8/8/59
 • ประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อชุดตรวจหาไวรัสเอชพีวีระดับชีวโมเลกุลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 30 ชุด
ประกาศยกเลิก 4/7/59
 • ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการงานโลหิตวิทยา จำนวน 5 รายการ ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,594,763.00 บาท
ประกาศยกเลิก 24/6/59
 • ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อสารกัมมันตรังสีและสารเภสัชรังสี (Isotope Unit Dose) จำนวน 5 รายการ ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,993,400.00 บาท

ประกาศยกเลิก 5/11/58
 • ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องส่องตรวจทางรังสี (Fluoroscopy X-ray Machine) ชนิดซีอาร์ม จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศยกเลิก 18/9/58
 • ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อตู้แขวนกล้องส่องตรวจ จำนวน 3 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศยกเลิก 10/9/58
 • ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องมือตัดเย็บเนื้อเยื่อและห้ามเลือด จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,931,136.00 บาท
ประกาศยกเลิก 6/8/58
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาคัดลอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูล (CRF) จำนวน 6,076 ราย
ประกาศยกเลิก 6/8/58
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาคีย์ข้อมูลลงระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูล จำนวน 6,076 ราย