งานคัดกรองโรคมะเร็ง (Cancer Screening)
มะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง มะเร็งเต้านม
     
 
งาน Service plan
นิยามตัวชี้วัด

นิยามตัวชี้วัด ปี 2556-2560

นิยามตัวชี้วัด ปี 2561-2565

นิยามตัวชี้วัด ปี 2566-2570

รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2566
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)