งานคัดกรองโรคมะเร็ง Cancer Screening
มะเร็งปากมดลูก
1. โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DNA Test
ปีงบประมาณ 2566
Update 7 ธ.ค. 2565
 
  1. Slide_แนวทางการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก_HPV DNA Test_ปีงบ 66_V2
  2. Slide_แนวทางการบันทึกข้อมูล_HPV DNA Test_ปีงบ 66_V2
  3. แนวทางการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DNA Test_V1
  4. แนวทางการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม HPVcxs2020_ปีงบ 66_V1
  5. Brochure HPV screening
  6. Video_แนะนำการเก็บตัวอย่างเซลล์โดยเจ้าหน้าที่_V2
  7. Video_แนะนำการเก็บสิ่งส่งตรวจด้วยตนเอง (HPV Self-sampling)_V2
  8. Leaflet วิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจ (HPV Self-sampling)

QR Code
เอกสารประกอบโครงการทั้งหมด

โปรแกรมการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี
HPV DNA Test (HPVcxs2020)