งานคัดกรองโรคมะเร็ง (Cancer Screening)
มะเร็งปากมดลูก (Cervical Cancer)

คู่มือการดำเนินงานโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DNA test

แนวทางการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ด้วยวิธี HPV DNA test
คู่มือแนวทางการดำเนินงานและการบันทึกข้อมูล
(Cervical Cancer Screening project)

เอกสารเผยแพร่


QR Code
เอกสารประกอบโครงการทั้งหมด
วิดีโอวิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจ(สาหรับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก)
โปรแกรมการบันทึกข้อมูล

โปรแกรมการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test (HPVcxs2020)
เรียน ผู้ใช้งานโปรแกรม HPVcxs2020
                  ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน ได้ร่วมกันพัฒนาโปรแกรม Krungthai Digital Health Platform (KDHP/KTB) ซึ่งเป็นโปรแกรมการบันทึกข้อมูลและการเบิกจ่ายค่าชดเชยในกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PP Fee Schedule) รวมถึงกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ วันที่ 30 มีนาคม 2566
                  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ผู้จัดทำโปรแกรม HPVcxs2020 (โปรแกรมบันทึกข้อมูลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test) จึงจะยุติให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป
                  หน่วยบริการที่ให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในกิจกรรม PP Fee Schedule จะต้องเปลี่ยนไปใช้งานโปรแกรม KDHP/KTB หากมีข้อสงสัยในการใช้งานโปรแกรม กรุณาติดต่อผู้รับผิดชอบงานของจังหวัดเพื่อประสานกับ สปสช.เขต ในการแนะนำโปรแกรมต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Provider Center สปสช. โทร 02-554-0505