งานคัดกรองโรคมะเร็ง (Cancer Screening)
มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง (Colorectal Cancer)

คู่มือการดำเนินงานโครงการคัดกรองมะเร็งลาไส้ใหญ่และไส้ตรง

คู่มือแนวทางการดำเนินงานและการบันทึกข้อมูล
(Colorectal Cancer Screening project)
คู่มือการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ด้วยวิธีการตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระ

เอกสารเผยแพร่

 
วิดีโอวิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจ (สำหรับการคัดกรองมะเร็งลาไส้ใหญ่และไส้ตรง)