งานคัดกรองโรคมะเร็ง Cancer Screening
มะเร็งเต้านม
. โครงการจัดทำข้อเสนอแนะการคัดกรองตรวจยีน BRCA1/BRCA2 ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่มีความเสี่ยงสูง Update 12 ตค.2565
 
  1. ข้อเสนอแนะการตรวจยีน BRCA1/BRCA2
  2. แนวทางการกำหนดมาตรฐานการตรวจพันธุกรรมและการแปลผลการตรวจ BRCA1/BRCA2