งานคัดกรองโรคมะเร็ง (Cancer Screening)
มะเร็งเต้านม (Breast Cancer)

โครงการจัดทำข้อเสนอแนะการคัดกรองตรวจยีน BRCA1/BRCA2 ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่มีความเสี่ยงสูง

แนวทางการกำหนดมาตรฐานการตรวจพันธุกรรม
และการแปลผลการตรวจ BRCA 1/BRCA 2
ข้อเสนอแนะการตรวจยีน
BRCA 1/BRCA 2